Übersicht aller Beiträge in der Kategorie: Svenska.

Vad är „tefillin“? Betydelse, förklaring, definition


I judendomen är de så kallade „tefillin“ också kända som bönremmar och representerar en religiös artefakt. Detta är djupt rotat i traditionerna för judisk andlighet. „Tefillin“ är således rituella föremål som består av två små lådor. Dessa är förbundna med varandra genom en läderrem. Troende judar (främst män) bär „tefillin“ under sina morgonböner.

I sin betydelse symboliserar „Tefillin“ Guds bud – så som de är nedtecknade enligt „Tanach“ (detta är namnet på den hebreiska bibeln). Den som bär ett „tefillin“, respektive använder det under bön, vill stärka sin förbindelse med Gud. Den exakta tillverkningen och placeringen av „tefillin“ följer exakta regler som är djupt rotade i religiös tradition. Men vad betyder egentligen „tefillin“ och var kommer denna religiösa artefakt ifrån, respektive hur och var används den? Läsaren kommer att lära sig mer intressant information om detta i följande text.

Definition av „Tefillin“

Ordet „Tefillin“ kommer från det hebreiska språket och kan översättas transliterativt som „bönbälte“. Roten till „tefillin“ härrör från den hebreiska tabletten, och slutet i sin tur härrör från stark bindning. Alternativt kan „tefillin“ därför översättas med tabletter som är tätt sammanbundna. På hebreiska kan „tefillin“ också kallas „totafot“. De små lådorna innehåller handskrivna texter eller verser från den hebreiska bibeln. Dessa är främst från „Shma Israel“ (översatt: Hör, Israel!).

„Tefillin“ symboliserar därmed förbindelsen med Gud och iakttagandet av de gudomliga buden. Lådorna placeras vanligtvis på små piedestaler, som sedan är anslutna längst ner med läderremmen. De handskrivna verserna längst ner är ofta utsmyckade med guldfärg. Att bära „tefillin“ är en rituell handling som återspeglar en troendes religiösa praxis och hängivenhet inom judendomen och betonar kontinuiteten i den religiösa traditionen.

Ursprung och historia för „Tefillin“

Historien om „tefillin“ går tillbaka till judendomens religiösa historia. De första användningarna kan spåras tillbaka till den tid då de bibliska budorden skrevs. Vid den tiden sågs „tefillin“ främst som en påminnelse om iakttagandet av de gudomliga buden. Den vidare utvecklingen av „tefillin“ till en fysisk artefakt kan sedan spåras till „Talmud“, en central skrift inom judendomen. „Talmud“ innehåller också detaljerade instruktioner om hur man tillverkar, bär och sätter in „tefillin“. Under århundradenas lopp har vissa metoder och traditioner för att använda „tefillin“ etablerats och förts vidare från generation till generation. Än idag representerar „tefillin“ en viktig religiös artefakt som praktiskt taget varje man i judendomen äger.

Användning av „tefillin“

Användningen av „Tefillin“ sträcker sig under tiden till många områden av den judiska tron, och/eller det judiska vardagslivet. Sammantaget rör det sig om följande områden:

 • Böner
 • andlig rekreation
 • vardagsliv

De ovan nämnda användningsområdena för „Tefillin“ kommer att förklaras mer detaljerat i följande underavsnitt.

Böner

I böner representerar „Tefillin“ en kraftfull och uttrycksfull form av praktiserad tro. Här fungerar de som ett sätt att kommunicera med det gudomliga. De erbjuder tröst och initierar andlig reflektion hos individen. Samtidigt främjar de gemenskapen (eftersom varje bedjande jude måste bära dem). Genom strukturerade ritualer skapar böner en koppling mellan troende och deras andliga dimension, ofta reciterar texter från heliga skrifter. „Tefillin“ kan bäras av både män och kvinnor, även om det är mycket vanligare bland män. Självgjorda eller köpta, eller givna „Tefillin“ kan också användas för detta ändamål.

Andlig rekreation

I samband med „Tefillin“ representerar den andliga rekreationen naturligtvis ytterligare ett viktigt användningsområde för denna religiösa artefakt. Särskilt i det hektiska, snabba vardagslivet används „Tefillin“ ofta och gärna för religiösa övningar, som då har en meditativ effekt och har en lugnande och avkopplande effekt. Dessutom underlättar „Tefillin“ vägen till självupptäckt. Genom att medvetet ta en time out kan man förnya sina andliga energier, återfå inre styrka och etablera en djupare koppling till sin andliga dimension.

Det dagliga livet

Sist men inte minst är „tefillin“ också uppskattade i det (judiska) vardagslivet. Här tjänar de till att förmedla judiska principer och värderingar. Dessa förankras i dagliga handlingar och beslut. Det kan t.ex. handla om medkänsla, mindfulness, tacksamhet och etiskt beteende. Troende judar bär därför ofta med sig sina „tefillin“ som de kan använda för spontana böner eller andliga rekreationer (eller helt enkelt för avkoppling och reflektion). Detta ger ett perspektiv i vardagen som främjar en harmonisk livsstil. „Tefillin“ är faktiskt avsedda att lära en att finna mening även i de små sakerna i livet.

Hur viktiga är „tefillin“ för judendomen?

För judendomen är „tefillin“ av enastående betydelse, eftersom de symboliserar en direkt koppling till de gudomliga budorden. Att bära dem under bön manifesterar hängivenhet till Guds bud och betonar den troendes andliga engagemang. Men „tefillin“ representerar inte bara rituella föremål, utan fungerar också som en daglig påminnelse om de centrala, judiska principerna. Deras symbolik i kombination med den samtidiga påtagligheten gör „tefillin“ som helhet till en oumbärlig del av judisk religiös praxis.

Hur används „tefillin“?

Användningen av „tefillin“ följer vissa procedurer:

1. Förberedelse (under denna tvättar den troende sina händer och tar på sig bönesjalen „tallit“).

2. Att sätta på „tefillin“ („tefillin“ fästs sedan på vänster arm med en läderrem, eller lindas runt den från botten till toppen)

3. Justering av skriftrullarna (skriftrullarna på lådorna måste vara korrekt justerade – så att de kan läsas under bönen)

4. Bön (under bönen reciteras olika inskriptioner flera gånger)

5. borttagning (efter bönen skall „tefillin“ läggas ner igen i omvänd ordning)

Slutsats om „tefillin“ och liknande termer

Sammanfattningsvis representerar „tefillin“ i judendomen en viktig religiös artefakt som används i bön, för andlig rekreation och för avkoppling och paus i vardagen. „Tefillin“ representerar en djupt rotad koppling mellan ritual, andlighet och judisk identitet och består av en läderrem och flera (trä) lådor, på vars nedre ände religiösa ord är applicerade.

Förutom termen „tefillin“ finns det inom judendomen även andra termer som „tallit“ och „mezuzah“. „Tallit“ är den traditionella judiska bönesjalen och „Mezuzah“ är en dörrkarm på vilken skriftrullar och andra judiska religiösa symboler fästs.

Vad är „Tehillim“? Betydelse, förklaring, definition


Tehillim-böckerna, även kända som „Psalmer“, representerar en fascinerande, central samling poetiska texter inom en mängd olika religioner, men särskilt inom judendomen. De består av totalt fem små häften som innehåller ett brett spektrum av mänskliga erfarenheter och extatisk lovsång. Förutom liturgiska texter innehåller „Tehillim“ också djupt känd klagan och öppnar upp en övergripande syn på den mänskliga själen.

„Tehillim“ handlar till exempel om tacksamhet, lidande och hopp och ger en djup förståelse för kulturella och religiösa realiteter. De betraktas därför som viktiga verk inom judendomen. Men vad handlar „Tehillim“ egentligen om, var kommer de ifrån och vilket budskap förmedlar de? Följande artikel är avsedd att ge en omfattande förklaring av detta. Dessutom ska „Tehillims“ betydelse för judendomen och de troende judarnas vardagsliv utredas.

Definition av „Tehillim“

Termen „Tehillim“ kommer från det hebreiska språket och betyder något i stil med „lovsånger“ eller „lovprisningssånger“. Tehillim i sig kommer från „tehillah“, som betyder lovprisning, men också pris. Det handlar om olika sånger, texter och psalmer som är avsedda att förmedla ett mångfacetterat litterärt landskap fullt av känslor och andlighet. De cirka 150 dikter och sånger som ingår i var och en av de fem „Tehillim“ handlar om mänskliga relationer, men också om känslor, lycka och olycka.

Från de sublima lovprisningarna av skapelsen till de desperata ropen på hjälp, erbjuder „Tehillim“ en unik inblick i mänskliga egenskaper och tjänar därmed som en viktig källa till inspiration, erfarenhet och andlig reflektion. „Tehillim“ är därför sammantaget mycket värdefulla och viktiga böcker, som alla troende judar måste ha läst någon gång under sitt liv.

Ursprung och historia för „Tehillim“

Ursprunget till dagens „Tehillim“ går tillbaka till det gamla Israel. Här sägs det: „Moses gav israeliterna de fem böckerna i Torah, och David, å andra sidan, gav dem de fem böckerna i Psalmerna („Tehillim“)“. – lyder en rabbinsk kommentar i „Midrash Tehillim“, daterad till 3:e till 9:e århundradet e.Kr. Enligt historikerna växte „Tehillim“ alltså fram under flera århundraden. Ungefär vid den här tiden fördelades Davids omfattande erfarenhet mellan de fem böckerna i „tehillim“.

I kombination med lokala hymner och dikter skapade detta ett unikt kollektiv som representerar det israeliska folkets kulturskatt. Genom historien har „tehillim“ sedan använts i en mängd olika religiösa sammanhang, från tempelceremonier till enskilda böner. Historien om „Tehillim“ återspeglar således den judiska andlighetens extraordinära utveckling och är fortfarande mycket betydelsefull idag.

Vad är innehållet i „Tehillim“? Förklaring

„Tehillim“ innehåller ett antal dikter, sånger, psalmer och lovprisningar, som under århundradenas lopp har samlats in från judiska gudar och från det judiska folket. Följande underavsnitt kommer att användas för att förklara följande punkter i samband med „Tehillim“:

 • Böckernas struktur
 • Psalmernas struktur
 • Uppdelning i fem böcker

Böckernas struktur

Strukturen på „Tehillim“-böckerna är till en början annorlunda än vad man skulle förvänta sig, eftersom de är ganska olika. Varje bok har en unik tematisk sammansättning. Syftet är att täcka ett brett spektrum av mänskliga känslor med hjälp av de fem böckerna – till exempel i utbildnings- eller undervisningssyfte. På så sätt växlar psalmer (dvs. en poetisk, religiös text), hymner, dikter och sånger om och om igen. Detta imponerande arrangemang återspeglar inte bara konstnärlig sofistikering, utan också en djup strukturering som ger en omfattande representation av den mänskliga erfarenheten. „Tehillim“ framstår därmed som läsvärda och varierade, samtidigt som de är extremt lärorika.

Psalmernas struktur

Psalmerna själva kännetecknas också av stor variation. Enskilda psalmer varierar dock avsevärt i sin form och sitt innehåll. Således finns bland annat följande typer av psalmer i „Tehillim“:

 • Lovsånger
 • Böner
 • Klagovisor
 • visdomsläror
 • känslomässiga berättelser

Många av psalmerna i „Tehillim“ är skrivna på ett poetiskt språk som inte bara betonar deras känslomässiga djup, utan också framhäver deras konstnärliga skönhet.

Uppdelning i fem böcker

Uppdelningen i de fem böckerna „Tehillim“ har inte bara en tematisk och organisatorisk relevans – snarare ger denna uppdelning också en inblick i den andliga utveckling som det judiska folket genomgick mellan det 3:e och 9:e århundradet e.Kr. Varje bok återspeglar de olika stadierna i historien. De fem böckerna „Tehillim“ är indelade på följande sätt:

1. första boken (med psalmerna 1 till 41)
2. andra boken (med psalmerna 42 till 72)
3. tredje boken (med psalmerna 73 till 89)
4. fjärde boken (med psalmerna 90 till 106)
5. femte boken (med psalmerna 107 till 150)

Vad används „Tehillim“ till?

„Tehillim“ är av stor betydelse i det judiska vardagslivet. De tjänar som grund för olika religiösa praktiker, såsom böner, lovsånger, klagovisor och uttryck för tacksamhet. „Tehillim“ utgör således en central del av det judiska, religiösa livet. „Tehillim“ är alltså inte bara böner, utan också en källa till andlig reflektion och inspiration som tränger djupt in i den individuella och kollektiva själen. Judiska troende bär därför med sig enskilda eller till och med alla fem „Tehillim“ i vardagen och använder tågresan eller den korta promenaden i parken för en kort läsning i dem. På så sätt kan mental rekreation äga rum.

Hur viktiga är „Tehillim“ för judendomen?

Slutsatsen är att „Tehillim“ tjänar som en rik källa full av religiös inspiration och ofta läses i judendomen i vardagen. De utgör ett smörgåsbord bestående av olika psalmer, hymner, klagovisor samt dikter och liknelser som sammanställts av judiska präster såväl som det israeliska folket under århundradenas lopp.

Relaterade till termen „Tehillim“ är bland annat termerna „Tefillin“ och „Kippa“, som också är hebreiska ord. Medan en „tefillin“ är den typiska judiska böneremsan, representerar en e judisk huvudbonad som bärs av män inom judendomen för att uttrycka deras gudomliga anknytning.

„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ – meme, sång, text, förklaring


„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ är en låt av tiktoker @papaboy020. Han publicerade den på sin TikTok-kanal den 5 oktober 2023.

„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ – meme, sång, text, förklaring

Låten „Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ innehåller slanguttryck från Gen Z och Gen Alpha. Den refererar också till memes från dessa generationer. Dessa är: gyat, rizzler, skibidi, fanum tax och sigma.

Musikvideon innehåller en Roblox-karaktär som dansar och springer runt. Videon hade visats över 3,7 miljoner gånger den 10 oktober 2023 och fått över 450 000 likes och över 13 000 kommentarer.

På TikTok blev låten viral. Papaboys sång användes 28 000 gånger.

Texten till „Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“: Innehåll, tolkning, förklaring

Sticking out your gyat for the rizzler,
You’re so skibidi,
You’re so fanum tax,
I just wanna be your sigma

Delvis används dessa två rader fortfarande:

Freaking come here
Give me your ohio

Den första raden kan avkodas på följande sätt: „Sticking out“ betyder att någon eller något sticker ut genom att sticka ut något. „Gyat“ är ett utrop för när en kvinna har attraktiva kurvor. (Vanligtvis menas skinkorna.)
Rizzler betyder att någon har mycket karisma och lätt för att interagera med andra. „Sticking out your gyat“ skulle därför kunna betyda att en kvinna sticker ut sin rumpa så att en karismatisk man kan se den bättre.

Den exakta innebörden av de andra texterna är inte helt klar. Skibidi syftar på ett meme som är mycket populärt bland Gen Alpha. Fanum Tax“ syftar på en amerikansk streamer. Sigma syftar på en man (i den mest positiva bemärkelsen) som går sin egen väg ensam.

Raden „I just wanna be your sigma“ uttrycker en önskan om framgång och en partner.

I samband med den första och fjärde raden måste „You’re so skibidi“ och „You’re so fanum tax“ förstås som beröm. „You’re so skibidi“ kan betyda att någon är väldigt rolig.

Men det kan också vara så att texten är meningslös och inte har någon betydelse. Så man kan bara sjunga dessa ord på skämt.

Redaktionen misstänker att en snutt av „Safe and Sound“ från „Capital Cities“ använts som melodi.

Om @papaboy020

Ingenting är känt om användaren @papaboy020. Eftersom han spelar Roblox och hans röst låter väldigt ung, tros han vara under 16 år och tillhöra Generation Alpha. @papaboy020 har varit aktiv på TikTok sedan januari 2023.

Hans andra videor har mellan 5000 och 10 000 visningar. Vissa videor har till och med några tiotusentals eller till och med några hundra tusen visningar. Ofta handlar det om spelen Roblox och Minecraft.

Vad är „Fanum-skatt“ (Fanum Tax)? Memes, betydelse, definition, förklaring


„Fanum Tax“ går tillbaka till den amerikanska innehållsskaparen och streamaren Fanum. Fanum tog för sig av andras mat i sina streams. Detta kallades och kallas fortfarande skämtsamt för „Fanum-skatt“.

Vad är „Fanum-skatt“ (Fanum Tax)? Memes, betydelse, definition, förklaring

„Fanum-skatt“ (Fanum Tax) är ett stående skämt i Fanums strömmar.

„Fanum-skatten“ (Fanum Tax) tillämpas till exempel när Fanum hämtar mat till sina vänner och kräver betalning (även kallad skatt) för denna tjänst. När det gäller mat som chicken nuggets eller pommes frites är „Fanum-skatten“ särskilt lätt att tillämpa. Detta beror på att dessa är mycket lätta att räkna.

I allmänhet innebär „Fanum Tax“ att du kan ta för dig av andras mat. Ett annat uttryck för „Fanum-skatt“ är „matskatt“.

Skattebeloppet baseras på hungern hos den person som beskattar de andra.

Fanum tog särskilt ofta för sig av Kai Cenats mat.

Uttrycket „Fanum Tax“ är särskilt vanligt bland personer i Gen Z och Gen Alpha. Enligt „Know Your Meme“ ska uttrycket „Fanum Tax“ redan ha kommit in i amerikanska tonåringars vardagsspråk. I amerikanska skolor sägs uttrycket vara på väg att spridas.

På skämt stjäl dessa unga människor mat från varandra medan de ropar „Fanum Tax“.

Fanum-skatt (Fanum Tax): Historia

Running gag „Fanum Tax“ har förmodligen sitt ursprung i december 2022, då videor om Fanum Tax först spreds. En välkänd video är „Fanum stjäl Kais kakor“ från den 23 december 2022, som kan vara det första mer populära omnämnandet av „Fanum-skatt“.

Redan i juli 2023 fanns det en post om „Fanum Tax“ i Urban Dictionary.

I låten „Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ spreds frasen „fanum tax“ ytterligare. Bland annat kallades den här låten också „Fanum Tax Song“.

Hashtaggen #fanumtax användes över 270 miljoner gånger på TikTok.

Fanum Tax: vad kan ligga bakom det?

Tja, det här beteendet är ett bra sätt att få uppmärksamhet från andra och sticka ut. Kanske vill Fanum ha mer uppmärksamhet?

I kombination med att sociala medier glorifierar sådant beteende och förvandlar det till memes kan det naturligtvis vara skadligt. Fanum får trots allt uppmärksamhet och ryktbarhet på detta sätt. Han får alltså positiv feedback för sitt beteende, vilket leder till att beteendet befästs.

Att ta för sig av andras mat är oförskämt. Sådant beteende stör andra och bygger också upp stress. Om du inte vill bli tvingad att dela med dig måste du faktiskt börja försvara din mat. För det som är ett skämt för vissa är bara irriterande och störande för andra.

Vi ska inte ta den här trenden på för stort allvar. Det är förmodligen bara ett skämt. Men tiden då du kunde äta i fred är förmodligen över. (Åtminstone tills den här trenden är bortglömd).

Minecraft Mob Vote 2023: Crab, Armadillo, Penguin – info, förklaring


I Minecraft Mob Wahl 2023 får fansen bestämma vilken ny varelse som ska introduceras i spelet. Det finns tre mobbar att välja mellan och bara en kan vinna.

Valmöjligheterna är: Krabba, bältdjur och pingvin.

Minecraft Mob-omröstning 2023: Krabba – info, förklaring

Krabban lever i mangroveträsk. Den har två klor.

Krabban kan matas med sjögräs och födas upp.

Om spelare fångar en krabbas klo kan de använda den för att placera block längre bort.

Minecraft-krabban är förmodligen modellerad efter violettkrabban.

Minecraft Mob-röst 2023: Bältdjur – info, förklaring

Bältdjuret lever på savannen. Det kan rulla ihop sig när det är rädd.

Bältdjuret tappar fjäll. (Det behöver inte dödas för detta.) Med dessa fjäll kan en rustning för vargen eller hunden byggas. Denna rustning kallas för vargrustning.

Bältdjuret är också känt som Armadillo.

Minecraft Mob Röst 2023: Pingvin – info, förklaring

Pingviner lever på klippiga kuster eller steniga stränder („stony shores biome“).

I vattnet rör sig pingvinen mycket snabbt. (De simmar lika snabbt som delfiner.) På land är den ganska långsam.

Pingviner färdas i grupper.

Pingvinen får båtarna att gå snabbare.

Minecraft Mob Röst 2023: Slutsats

Så du har ett val:

 • Bättre räckvidd / bekvämare att bygga.
 • Pansar för hunden
 • Snabbare båtliv

Om Minecraft Mob Vote 2023

Minecraft Mob Vote 2023 organiseras av Mojang, företaget bakom Minecraft.

Valet kommer att äga rum mellan den 13 oktober, 1PM EDT och den 15 oktober, 1:15PM EDT.

Röstning kan göras här: Minecraft Server: Bedrock Edition (Event Server), Minecraft.net och via Minecraft Launcher.

År 2022 var Sniffer, Rascal och Tuff Golem uppe för val. Vid den tidpunkten tog Sniffer första platsen. Han fick 55,1 procent av alla röster.

Den första Mob Voting hölls 2017.

Kritik mot Minecraft Mob Vote

Fans kritiserar att bara en mob kan vinna. Varför introduceras inte alla tre mobbarna i spelet i nästa uppdatering? Därför kan denna omröstning kritiseras. Den tjänar „bara“ till att skapa uppmärksamhet och hype.

Medan krabbor och pingviner borde vara kända för alla, finns bältdjuret bara i Nord- och Sydamerika.

År 2023 kommer nya mobbar som är inspirerade av riktiga djur. År 2022 var dessa fantasivarelser.

TILLÄGG:

Grafiken i omslagsbilden är hämtad från minecraft.net.

Vad är TikTok-trenden „Girl Math“? Betydelse, förklaring, definition


Sommaren 2023 uppstod en ny trend på TikTok under hashtaggen #Girl Math. Girl Math handlar inte om matematik, utan om falska beräkningar som rationaliserar skadliga beteenden och fungerar som motivering. I processen förskönas och bagatelliseras tendensen att spendera för mycket. Människor som är benägna att impulsköpa känner sig bekräftade av denna trend. Det farliga med Girl Math är att framför allt unga människor får fel uppfattning om hur de ska hantera pengar.

Särskilt i åldersgruppen mellan 14 och 20 år kan Girl Math vara farligt, eftersom denna grupp människor ofta inte har någon egen inkomst eller har få ekonomiska resurser. Slarvig hantering av pengar kan snabbt ackumulera ett skuldberg. Whitewashing är inte bara kontraproduktivt, det är också skadligt eftersom skulder som ackumulerats i unga år är svåra att minska.

Vad är „tjejmatte“? Betydelse, förklaring, definition

Videor som publiceras under hashtaggen Girl Math innehåller ibland lite ironi, men det är sällan uppenbart. I själva verket fungerar de som en motivering för att köpa något igen trots att du är „tight on cash“ eftersom du inte har skämt bort dig själv på ett tag. Detta åtföljs av ett löfte till sig själv att göra utan i framtiden. Det är verkligen inget fel med enstaka spontana inköp, men här är syftet att förklara en slösaktig tendens som normal. För att göra detta använder kvinnorna lite logiska beräkningsmetoder.

En motiverande beräkningsstil i Girl Math ser till exempel ut så här: Om man har spenderat 800 euro på ett lyxföremål som en designerhandväska, är det bara 40 euro per år investerat under 20 år. Utgiften sätts därmed i perspektiv. Denna beräkning verkar rimlig vid första anblicken, men den är orealistisk. Den lockar människor att göra fler impulsköp, eftersom det i slutändan inte har några obehagliga effekter att spendera mer pengar än vad som finns tillgängligt. Lagförslaget rationaliserar ett impulsivt beteende som strider mot en förnuftig användning av pengar.

Studien 2022 Youth in Germany visar att särskilt generation Z är benägen att skuldsätta sig. TikTok-trenden Girl Math ger intrycket att det är coolt att skuldsätta sig. Det motsatta är sant. Särskilt i början av en yrkesutbildning eller studier är det viktigt att realistiskt bedöma sina ekonomiska möjligheter. Men när viktiga ekonomiska ämnen trivialiseras uppmuntrar det unga människor att göra förhastade inköp och sedan släta över dem. Sannolikheten för att förlora kontakten med pengar är hög och skuldfällan är förprogrammerad.

Girl Math diskriminerar kvinnor

Girl Math-trenden är problematisk av ytterligare en anledning: den bekräftar gamla klyschor om att kvinnor på grund av sitt kön inte är bra på pengar och tenderar att göra impulsköp. Kvinnor som är mycket duktiga på matematik och framgångsrika inom finansiella yrken misskrediteras däremot enbart på grund av termen. På 2000-talet är det svårt att förstå varför kvinnor måste rättfärdiga sina utgifter. De borde kunna spendera pengar som de själva har tjänat ihop som de vill (om de inte skadar sig själva eller andra genom att göra det).

Psykologi: Varför är trenden så populär?

Trenden sänder budskap som bekräftar ens önskningar och behov (i detta fall för inköp). Underförstått förmedlar den att vi får belöna oss själva när som helst. Det „verkliga“ livet ser oftast annorlunda ut, där det ofta är nödvändigt och oftast det förnuftigare alternativet att klara sig utan. Önskan om en verklighet bortom begränsande ekonomiska förpliktelser är mänsklig och stöds massivt av Girl Math-trenden. Särskilt i dagens värld har vi möjlighet att tillfredsställa våra behov omedelbart. Genom smart reklam manipuleras vi till att tro att vi bara tillhör en social grupp och är coola med en viss produkt.

Finns det en positiv sida av tjejmatten?

Frestelsen att köpa finns överallt och är svår att motstå. Det gör det ännu viktigare att lära unga människor att hantera pengar på rätt sätt så tidigt som möjligt. Många forskare har i åratal krävt att ekonomiska frågor ska behandlas mer intensivt i skolorna, eftersom det sägs alldeles för lite om dem hemma hos föräldrarna. Girl Math-trenden kan mycket väl stimulera diskussionen om pengar och därmed vara ett sätt att fatta bättre ekonomiska beslut. Det är också möjligt att det kan minska skuldkänslorna över det egna konsumtionsbeteendet.

Vad betyder „Simulacrum“? Betydelse, förklaring, definition


Ordet „simulacrum“ är i sig en ganska gammal term från filosofi och religion, som representerar en bild eller en relaterad koppling mellan personer eller saker. I detta sammanhang hänvisar „simulacrum“ vanligtvis till en kopia eller liknande representation vars effekt knappast kan särskiljas från verkligheten. Den extremt exakta imitationen skapar sedan en egen verklighet, som uppfattas som den verkliga saken. Begreppet väcker därför frågor om hur vi förstår verkligheten och hur bilder, symboler eller representationer påverkar våra uppfattningar. Samtidigt handlar det om hur saker kan representeras på ett sådant sätt att de kan skapa en egen „verklighet“ som existerar oberoende av den ursprungliga verkligheten.

Konceptet bakom „simulacrum“ är i sig ganska mångfacetterat och inte alltför lätt att förstå, varför artikeln som följer bör ge en bra översikt över definitionen, ordets ursprung, betydelse samt användning av termen „simulacrum“.

Orddefinition av „Simulacrum“

Ordet „simulacrum“ härstammar från det latinska språket och skrivs också synonymt som „simulacrum“. Det hänvisar till ett befintligt eller föreställt ämne eller objekt som är mycket likt eller åtminstone relaterat till ett annat ämne eller objekt. Termen härstammar från det latinska ordet „simulo“ (översatt: „likhet“ o „spegelbild). Medan „simul“ (översatt: „lika“) syftar på likhet, beskriver „acrum“ (översatt: „objekt“ o „konstruktion“) ett subjekt eller objekt som är mycket likt originalet.

Termen „simulacrum“ kan ha både positiva och negativa konnotationer. Ofta likställs det dock med ett bedrägligt sken av originalitet, vilket det egentligen inte är. „Simulacrum“ anses dock också vara ett koncept för produktiv fantasi, där konstgjorda saker eller varelser kan skapas i så kallade „simuleringar“. Enligt många forskares åsikter anses begreppet „simulacrum“ vara ett avgörande verktyg för vår civilisation för att använda kunskapen och mångfalden i naturen och evolutionen.

Ursprung och betydelse av „Simulacrum“

Begreppet „Simulacrum“ går tillbaka till antiken. I detta har det sitt ursprung i filosofiska överväganden. Begreppet myntades senare av Jean Baudrillard, som vidareutvecklade „simulacrum“ som den subtila omvandlingen av verkligheten till symbolisk representation och den resulterande förändringen i vår uppfattning. I dagens sammanhang representerar ett „simulacrum“ helt enkelt en bild, imitation eller inspiration av en person eller ett objekt.

Användning av termen „Simulacrum“

Termen „simulacrum“ används i olika sammanhang idag. Det är dock en ganska sällsynt term på hög nivå som är något arkaisk till sin natur och tenderar att användas mindre i talat vardagsspråk. Bland de viktigaste områdena där „simulacrum“ används är följande:

 • religiös kontext
 • konst & kultur
 • filosofi

Följande underavsnitt är avsedda att ge läsaren en uppfattning om i vilken utsträckning och varför termen „simulacrum“ används i ovanstående sammanhang.

Religiös kontext

I religiösa sammanhang används „simulacrum“ ofta som en synonym till „heliga bilder“, „idoler“ eller „hägringar“. Här blir idén om ikoner eller ritualer som symboliska representationer som är avsedda att ansluta till den andliga världen relevant, även om de bara är materiella representationer. Ett „simulacrum“ anses därför vara negativt och i vissa religioner till och med förbjudet, eller snarare är de förbjudna. Termen „Simulacrum“ används här dock mer synonymt och därmed mer sällan, som till exempel „idoler“.

Konst & kultur

Inom konst och kultur hänvisar „simulacrum“ främst till konstverk, i form av byster, målningar eller plastformer som är mycket nära verkligheten. Här är „simulacrum“ alltså återigen en positiv term. Konstverk kan nämligen fungera som kreativa simuleringar som förmedlar betydelser och känslor samtidigt som de abstraherar från verkligheten. I synnerhet inom konst och kultur är denna process önskvärd och uppskattas därefter.

Filosofi

I ett filosofiskt sammanhang hänvisar termen „simulacrum“ främst till Baudrillards arbete, som i „simulacrum“ ser en ökande förskjutning från en autentisk verklighet till en värld där simuleringar får överhanden. Idag ses framför allt media, reklam och modern teknik som skapare av simulerade verkligheter som påverkar uppfattningen (ofta negativt) och skapar en ny nivå av „hyperrealitet“.

Social klassificering av „simulacrum“

Socialt kan termen „Simulacrum“ snarare tilldelas (och förstås mest av) den utbildade bourgeoisien. „Simulacrum“ representerar här en synonym term inom ett ganska speciellt område (religion, konst och kultur samt filosofi), med vilket endast ett fåtal människor verkligen kommer i djup kontakt. Således är „Simulacrum“ också ganska inte förstått av de flesta människor. Om termen överhuvudtaget är känd så är det för äldre människor som har snappat upp den av en slump någonstans under livets gång.

Kritik av „Simulacrum“

Kritiker ser i „Simulacrum“ framför allt ett föråldrat koncept, eller snarare en pessimistisk syn på samhället. Det påstås att verkligheten i allt högre grad skulle ersättas av artificiella simuleringar, vilket skulle misskreditera skaparens prestation. En sådan kritik framförs också av Baudrillard, som befarar att „simulacrum“ skulle negligera komplexiteten i den mänskliga erfarenheten och degradera kraften i den individuella perceptionen. Vidare kritiseras „Simulacrum“ för att vara mycket ytligt och inte engagera sig i djupet av mänskliga interaktioner och betydelser. Förutom „simulacrum“ bör originalitet, framför allt, uppmuntras och värderas mer, säger de.

Slutsats om „simulacrum“ och namngivning av liknande termer

Slutsatsen är att „simulacrum“ är en representation av verkligheten i form av subjekt eller objekt. Dessa är dock så nära verkligheten att de inte går att skilja från originalet. Kritiker anklagar „Simulacrum“ för låg kvalitet och brist på uppfinningsrikedom. Inom religionen tenderar därför „simulacrum“ att betraktas som något negativt – inom konst och kultur, liksom inom filosofin, tenderar åsikterna att vara mer neutrala, eller snarare mer positiva. I sig själv är termen dock mindre bekant för de flesta.

Liknande termer är till exempel „hyperrealitet“ och „simulering“. Medan „hyperrealitet“ beskriver en verklighet som överskrider verkligheten och därför är ren fiktion, är „simulering“ bara en bild av den ursprungliga verkligheten. Vi möter „hyperrealitet“ i t.ex. datorspel, liksom i vetenskapliga abstraktioner. „Simulering“ å andra sidan i flygsimulatorer.

Vad betyder „Kuudere“? Betydelse, förklaring, definition


„Kuudere“ är en fascinerande arketyp som kommer från den japanska anime-scenen och sticker ut för sin känslolöshet och cynism. Det är en kvinnlig anime-karaktär som framträder genom ett nästan onaturligt lugn och alltid verkar förlorad i tanken. Förmågan att undertrycka sina egna känslor, tänka rationellt och lämna ett stadigt intryck på sina kamrater är en uppskattad egenskap bland unga människor idag.

Därför beundras karaktären „Kuudere“ särskilt av unga människor som också önskar sådana egenskaper hos sig själva. „Kuudere“ kombinerar smart de ovannämnda egenskaperna i kombination med ett attraktivt utseende. „Kuudere“ verkar därför avlägset och oåtkomligt, men samtidigt attraktivt och önskvärt. Vad exakt figuren „Kuudere“ handlar om, var den har sitt ursprung och var den används alltmer, kommer följande artikel att förklara i detalj.

Tolkning av termen „Kuudere“

Även om „Kuudere“ är namnet på en japansk anime-karaktär, har själva namnet också en viss betydelse. Nämligen, „Kuudere“ består av de japanska orden „kuuru“ (betyder „cool“) och „dere“ (betyder „kär“). Namnet „Kuudere“ kan alltså grovt översättas som „cool kärlek“. Detta syftar på anime-karaktären, som utstrålar dessa egenskaper, men inte riktigt förkroppsligar dem internt. I detta avseende är de yttre och inre egenskaperna hos „Kuudere“ antitetiska mot varandra. I själva verket är „Kuudere“ ganska kall, distanserad och ganska känslolös, vilket gör henne ganska olämplig för mänskliga interaktioner, även om „Kuudere“ också är en bra, eftersom förnuftig och rationell, ledare. I sig själv uppfattas dock „Kuudere“ endast som ett namn och mindre som ett ord med konkret betydelse (detta gäller särskilt utanför Japan).

Ursprung och betydelse av ordet „Kuudere“

Karaktären „Kuudere“ dök nyligen upp i den japanska anime-scenen och upplever för närvarande en hel del hype på sociala medier. Här är den beundransvärda förmågan att dölja eller undertrycka sina egna känslor för närvarande mycket uppskattad. „Kuudere“ agerar också självsäkert i svåra och hopplösa situationer. Även om „Kuudere“ ofta är kvinnliga huvudpersoner, finns det också isolerade manliga exemplar. Trots sin känslolösa fasad kan de bli förälskade, men känslomässigt saknar de ofta medel för att verkligen visa det. Genom sina rättframma uttalanden och sitt beteende försätter de inte sällan sina medmänniskor i obehagliga situationer. „Kuudere“ är därför mycket mer än bara en anime-karaktär, utan för närvarande också en önskvärd attityd till livet för många människor.

Användning av uttrycket „Kuudere“

Uttrycket, namnet och betydelsen av „Kuudere“ möter vi idag i de mest olika områdena. Termen „Kuudere“ påträffas dock särskilt ofta inom följande områden:

 • Anime
 • Sociala medier
 • Vardagsliv

Följande underavsnitt kommer att användas för att diskutera de viktigaste användningsområdena för „Kuudere“.

Anime

Namnet „Kuudere“ används oftast i anime-miljön. Här representerar „Kuudere“ en populär karaktär i japanska anime-serier, som kommer till handling genom de beskrivna egenskaperna. Dessutom finns det fanposters och andra fanvaror i samband med karaktären „Kuudere“ – detta är främst fallet i Japan, men sprider sig nu också till Europa respektive Nordamerika.

Sociala medier

„Kuudere“ fortsätter att vara populär på sociala medier, särskilt på plattformarna TikTok och Instagram. De coola funktionerna hos „Kuudere“ imiteras i självskapade videor. Detsamma gäller också „Kuudere“s unika utseende, som avviker starkt från normen. Dessutom sprids „Kuudere“ för närvarande viralt i form av video- och bildtitlar och hashtags. Med den ökade användningen av „Kuudere“ på sociala medier fortsätter namnet och idén bakom karaktären att spridas.

Vardagsliv

„Kuudere“ har nu också kommit in i vardagen. Här betraktas karaktären som en populär förebild för unga människor, som imiterar både de egenskaper och de talesätt som karaktären använder i vardagen. Dessutom interagerar ungdomar också intensivt i vardagen via anime-serier och manga där „Kuudere“ dyker upp.

Social klassificering av „Kuudere“

Eftersom „Kuudere“ främst är en trend på sociala medier och en karaktär i välkända anime-serier och manga, är målgruppen i motsvarande grad ung. De flesta är anhängare av generationerna Z och Alpha, vilket innebär att de är mellan 10 och 25 år gamla som mest. Inom denna målgrupp finns det många människor som åtminstone känner till karaktären „Kuudere“, eller till och med dess berömda egenskaper. Äldre människor förstår vanligtvis inte trenden kring „Kuudere“. Detta beror också på att äldre människor är mindre benägna att vara på Instagram eller TikTok, eller mindre benägna att vara involverade i exotisk anime eller manga.

Kritisk syn på uttrycket „Kuudere“

Även om karaktären „Kuudere“ är rent fiktiv, är den ibland skarpt motsatt av kritiker. De säger att hon representerar den opartiska och självcentrerade tidsandan som verkar vända samhället som helhet i en helt fel riktning. „Kuudere“ är „en söt flicka med negativa karaktärsdrag“ som utnyttjar denna omständighet till sin fördel. Hon sägs sakna osjälviskhet och känslomässig självuppoffring. Dessutom förstår man inte den stora hypen kring „Kuudere“, respektive kan inte känna empati med henne. De flesta av kritikerna tillhör den äldre generationen.

Slutsats om „Kuudere“ och namngivning av liknande termer

Sammanfattningsvis kan „Kuudere“ beskrivas som en cool, känslolös, om än vacker och önskvärd anime-karaktär som för närvarande upplever mycket hype bland unga människor såväl som på sociala medier. Hon fascinerar med sitt unika utseende, sitt coola och distanserade sätt och utgör en förebild för många följare, som de försöker imitera. Detta kan göras genom att bära liknande kläder eller använda liknande eller samma ord. „Kuudere“ är ibland skarpt motsatt på grund av hennes egenskaper (anses negativt av kritiker).

Förutom karaktären „Kuudere“ finns det också „Yandere“ och „Dendere“. Dessa är liknande fiktiva karaktärer från anime eller manga, men med olika karaktärsdrag och utseenden. De är dock alla en del av samma serie eller manga. Namnen „Yandere“ och „Dendere“ har motsvarande olika betydelser och kan översättas ungefär som „flirta“ och „vara sjuk“. Därför har „Yandere“ och „Dendere“ också helt olika egenskaper, men är på det hela taget mycket mindre populära bland unga människor än till exempel „Kuudere“.

Vem är Daddy Long Neck? Liv, profil, biografi


Daddy Long Neck är en amerikansk social media-personlighet och rappare som har blivit känd för sin ovanligt långa nacke.

Daddy Long Neck: Liv, biografi, profil

Daddy Long Neck föddes den 15 september 1999 i staden Flint i den amerikanska delstaten Michigan. Hans riktiga namn är David Samuelson Jr, han är 24 år gammal och hans stjärntecken är Jungfrun.

Daddy Long Neck har lidit av den genetiska störningen Marfans syndrom sedan han föddes. Sjukdomen leder till en störd funktion av bindväven. Som ett resultat kan Daddy Long Neck inte lägga på sig mycket vikt. Han är 1,55 m lång och väger drygt 40 kg.

Daddy Long Neck: berömmelse, rappare

I juli 2018 blev Daddy Long Neck känd genom konton på Instagram och Twitter. Hans ovanliga utseende och humoristiska personlighet gav honom snabbt många fans. Daddy Long Neck har flera tatueringar, den mest märkbara är orden „Lick Here“ på bröstet, ovanför vilken en pil pekar direkt på hans hals.

Under 2019 blev Daddy Long Neck mer känd i samband med ett samarbete med rapparen Charles McDowell alias Wide Neck, som har en särskilt kort bred hals. Tillsammans släppte de raplåtarna „Neckst Up“ och „Neckst Big Thing“, som båda blev virala.

Dessutom är Daddy Long Neck känd för videor på TikTok där olika kvinnor kort kan ses slicka hans nacke med sina tungor. Hans TikTok-konto är extremt populärt, han har 5 miljoner följare där. Hans Instagram-konto följs av 1,4 miljoner användare.

Daddy Long Neck: Våld mot egen son av exets partner

I december 2021 föddes Daddy Long Neck’s son. Hans namn är David. Några månader senare separerade hans flickvän och mor till David från honom och flyttade till en annan stat. I september 2022 blev den amerikanska pressen medveten om Daddy Long Neck när hans son lades in på sjukhus med allvarliga skador som hans ex nya pojkvän påstås ha tillfogat honom.

Mannen är under utredning för barnmisshandel. Efter händelsen stannade hans son hos Daddy Long Neck ett tag innan han placerades i fosterhem. För närvarande har Daddy Long Neck juridiska alternativ för att han ska få vårdnad.

Daddy Long Neck: TikTok, Instagram, Twitter

TikTok: @longneck

Instagram: longneckk

X (Twitter): damnlongneck1

Vem är Kwebbelkop? Liv, profil, biografi


Kwebbelkop är en holländsk YouTuber känd för sina underhållande engelskspråkiga spelvideor.

Kwebbelkop: liv, biografi, profil

Kwebbelkops riktiga namn är Jordi Maxim van den Bussche. Jordi föddes den 1 juni 1995 i Nederländerna, han är 28 år gammal och hans stjärntecken är Tvilling. Hans föräldrar skilde sig när Jordi var barn. Hans far gick bort i februari 2017.

Redan 2008 registrerade Jordi sig på YouTube som Kwebbelkop, men publicerade till en början inga videor. Det var först 2011 som han började ladda upp spelvideor. Han spelar ofta Grand Theft Auto, förstapersonsskjutare som Call of Duty och racingspel.

Sedan 2013 har Kwebbelkop varit YouTuber på heltid. Han lägger upp videor nästan varje dag, så det finns nu mer än 5 000 videor på hans YouTube-kanal. Kwebbelkop har 15,1 miljoner prenumeranter på YouTube. Hans TikTok-konto har också många följare, totalt 3,2 miljoner. På Instagram följer ytterligare 1,1 miljoner användare honom. Kwebbelkop kallar sina fans för KOPS.

Kwebbelkop är mest känd för sin vänskap med den holländska youtubern Jelly och den engelska youtubern Slogo, alias Josh. Som ett team släppte de spelvideor tillsammans från 2014 till 2019 under gruppnamnet Robust.

Kwebbelkop: Kontrovers kring AI

I augusti 2023 väckte Kwebbelkop uppståndelse när han inte längre själv syntes i sina videor utan ersattes av ett AI-program och en virtuell avatar. Han kallade sig nu för „Kwebbelkop AI“. Alla videor som därefter publicerades skrevs och talades av ett AI-program. Anledningen som Kwebbelkop angav var att han kände sig helt utbränd och inte längre hade lust att göra sina egna videor varje dag.

Många av Kwebbelkops fans reagerade med oförståelse på användningen av AI-programmet. Som en följd av detta släppte Kwebbelkop en video med titeln „The End of Kwebbelkop AI“ den 23 september 2023. Videon visar hur Kwebbelkop avsiktligt får det att framstå som att han vill sluta använda AI-program på grund av kritiken. Istället avslöjas det i slutet av videon att det inte var Kwebbelkop själv som sågs, utan ett nytt AI-program som digitalt återskapat hans utseende.

Kwebbelkop planerar att arbeta med att förbättra programmet med stöd av det företag han grundade, „JVDB Studios“, som utvecklade „Kwebbelkop AI“.

Kwebbelkop: YouTube, TikTok, Instagram, X (tidigare Twitter)

YouTube: @kwebbelkop

TikTok: @kwebbelkop

Instagram: kwebbelkop

X (Twitter): Kwebbelkop

Vad är „Praise Spez / Heil Spez“? Memes, Betydelse, Förklaring, Definition


„Praise Spez / Heil Spez“ är ett buzzword från Reddit-världen som har blivit viralt sedan början av 2023 och hänvisar till VD och administratör för internetplattformen Reddit. Uttrycket kan nu ofta hittas på nämnda plattform, där det används i forumtitlar, inlägg och kommentarer. Det är ganska sarkastiskt till sin natur och syftar på Reddits VD Steve „spez“ Huffman. Det tillhörande memet uppfanns av användare av Reddit-plattformen i kölvattnet av ovälkomna uppdateringar för att protestera massivt mot Reddits nya regler.

„Praise Spez / Heil Spez“-memet är således en ganska smaklös form av sarkasm och används alltid när människor inte kan göra sina egna åsikter och känslor kända (förmodligen av rädsla för motåtgärder). Men vad „Praise Spez / Heil Spez“-memet egentligen handlar om och vilken detaljerad bakgrund det har, kommer följande artikel att ge några intressanta fakta.

Definition av Praise Spez / Heil Spez

Praise Spez / Heil Spez“ är en neologism som består av det engelska verbet „beröm“, smeknamnet „Spez“ (från Steve „spez“ Huffman) och det tyska uttrycket „heil“ (för förlåtelse, framgång och frälsning). Detta syftar på en sarkastisk form av beröm från Reddits VD Steve Huffman, som har gjort sig ganska impopulär bland Reddits användare i kölvattnet av ändringen av plattformens användarvillkor. Medan „Praise Spez“ fortfarande antyder en religiös kontext, kan „Heil Spez!“ nästan kopplas till den tyska nationalsocialismens era. „Praise Spez / Heil Spez“ kan därför indirekt hänföras till svart humor, eftersom vissa gränser för god smak tydligt överskrids här.

Ursprung och betydelse av „Praise Spez / Heil Spez“

I mitten av juni 2023 beslutade Reddits VD Steve Huffman att göra några djupgående skillnader när det gäller plattformens användarvillkor. Man kom nämligen överens om en API-policy, enligt vilken olika subreddits inte längre var tillgängliga för användare från och med nu, eftersom de blev privata. För att försvara sig mot de ovälkomna förändringarna uppfann den svurna Reddit-gemenskapen motsvarande meme, som visar sarkastiska till ledsna människor och rubriken „Praise Spez / Heil Spez“. På många ställen finns det också rörliga animationer i GIF-format som delas mellan plattformens användare. Reddit självt har ibland inte vidtagit några motåtgärder mot dessa jämförelsevis smaklösa memes. Därför har memet senast sedan den 16 juni 2023 blivit viralt och ibland utvidgat sin inflytandesfär bortom plattformens gränser.

Användning av uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“

Även om „Praise Spez / Heil Spez“-memet är ett rent Reddit-fenomen, förekommer memet nu också i många områden utanför plattformen. De vanligaste användningsområdena för „Praise Spez / Heil Spez“ är dock fortfarande

 • forumplattformen Reddit
 • sociala nätverk
 • det talade språket i vardagslivet

Följande avsnitt kommer därför att användas för att visa användningen av „Praise Spez / Heil Spez“-memet mer i detalj.

Reddit

På Reddit används „Praise Spez / Heil Spez“-memet huvudsakligen i samband med egenhändigt skapade grafiker eller bilder, som förses med individuell text och frasen „Praise Spez / Heil Spez“. Dessa laddas sedan upp på olika forum på plattformen så att de kan delas och därmed spridas vidare. På detta sätt hänvisas till potentiella begränsningar i interaktionen med nya uppdateringar, för vilka den skandalomsusade VD:n för Reddit vid namn Steve Huffman summariskt hålls ansvarig. Den senare får dock inte kritiseras direkt, vilket är anledningen till att uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ används ironiskt.

Sociala medier

„Praise Spez / Heil Spez“-memet blir nu också viralt på sociala medier. Det blir alltmer populärt på TikTok- och Instagram-plattformarna. Memet sprids också på videoplattformen YouTube, där YouTubers och Reddit-användare gör korta videor om det.

Talat vardagsspråk

Särskilt bland Reddit-användare och spelentusiaster används „Praise Spez / Heil Spez“ ibland i vardagsspråket. Här fungerar uttrycket som ett roligt mellanspel i pinsamma eller till och med illvilliga situationer där en annan person ska hållas ansvarig. Användningen av uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ utanför den digitala världen är dock fortfarande relativt liten.

Social klassificering av „Praise Spez / Heil Spez“-memet

Socialt kan uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ och det tillhörande memet främst hänföras till mycket unga målgrupper, såsom medlemmar av generationerna Z och Alpha. Dessa är under 25 år och tillhör den huvudgrupp som använder Reddit som en plattform för utbyte. Äldre personer och målgrupper kommer sannolikt inte att kunna relatera till „Praise Spez / Heil Spez“-memet eftersom uttrycket är för specifikt och målgruppen är för begränsad till Reddit-plattformen.

Kritisk diskussion av „Praise Spez / Heil Spez“

„Praise Spez / Heil Spez“-memet kallas återigen för ännu en meningslös trend av kritiker, men den här gången har det inte sitt ursprung i sociala medier. De kritiserar också det smaklösa i memen, som likställer Reddit VD med Hitler genom att använda gamla nazistiska utrop som „Heil“. Användarna av memen är ofta inte ens medvetna om de fruktansvärda sammanhang där uttrycket användes tidigare. De klagar också på att uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ är för specifikt och endast förstås av en svuren gemenskap.

Slutsats om „Praise Spez / Heil Spez“ och liknande uttryck

„Praise Spez / Heil Spez“, i sammanfattning, representerar ett nytt Reddit-fenomen och uppstod på internetplattformen Reddit i juni 2023. Den fungerar som ett sarkastiskt mellanspel riktat mot VD:n för Reddit, Steve Huffman, och hans ovälkomna uppdateringar och blockering av grupper. Frasen används ofta tillsammans med bilder på kända personer som bara är upprörda över en svår situation eller negativ överraskning.

Relaterade till „Praise Spez / Heil Spez“ är bland annat „Wojak“ och „Christian Bale“ memes. Båda memes är typiska Reddit-memes som tar upp olika vardagssituationer på ett humoristiskt sätt.

Vad är en „Boo Basket“? Betydelse, förklaring, definition


Varje år i slutet av oktober är Halloween precis runt hörnet och skrämmer oss med alla typer av spöken, blodiga massmördare och andra skräcktrick. Många människor använder denna mini-högtid för att dekorera sina egna hem. Fram till nu har detta nästan uteslutande gjorts med snidade pumpor, ljus och spöklika redskap. Men med „Boo Basket“ finns det nu en annan dekorationsidé med vilken det enskilda hemmet snabbt kan förvandlas till en plats för skräck – även om det bara är för några dagar!

Eftersom „Boo Baskets“ är de skrämmande motsvarigheterna till påskkorgar, som är fyllda med alla typer av godis, men från utsidan bara stylad skräck. Typiska färger är orange, svart och naturligtvis blodrött. Följande artikel kommer att förklara i detalj vad „Boo Baskets“ handlar om och varför de för närvarande håller på att bli en trend på TikTok. Dessutom kommer det att nämnas vem som tillhör målgruppen för „Boo Basket“ -trenden och om det också finns kritiker av denna trend,

Definition av termen „Boo Basket“

Termen „Boo Basket“ är en neologism som härstammar från det engelska språket och består av uttrycket „boo“ (boo = „att skrämma någon och ropa högt „BOOO!“) och substantivet „basket“. „Boo Basket“ betyder alltså ungefär „skrämma korg“.

Vad som avses här är den läskiga motsvarigheten till den annars ganska lammlika jul- eller påskkorgen, som i det här fallet dock är dekorerad för Halloween-firandet. På amerikanska finns den translittererade termen „trick or treat!“. Därför fylls „Boo Baskets“ kärleksfullt med godis och dekoreras med typiska element från Halloween-världen – till exempel med små spökdockor eller tryckta koppar.

„Boo Baskets“ är små konstverk som är omsorgsfullt utformade och kan överlämnas som gåvor. Meningen med dem är inte att man ska ge bort dem i samband med klockringningen som är vanligt på Halloween, utan snarare som gåvor till nära och kära eller som dekorationer i entrén.

Varifrån kommer trenden med „Boo Basket“?

På den sociala medieplattformen TikTok blev „Boo Baskets“ högsta mode i år. Här visas de i enskilda inlägg (och görs också själva) och ges sedan bort till nära och kära. Sådana inlägg får ibland mer än 50 miljoner visningar. Dessutom är „Boo Baskets“ också mycket populära inom dejtingsektorn. Sedan trenden uppstod har dessa alltså ansetts vara populära dejtinggåvor på Halloween. Så istället för att bara klä ut sig, används de vackra och kärleksfullt dekorerade „Boo Baskets“. Särskild tonvikt läggs på „DIY“ (eller „Do-it-yourself“). Korgarna får alltså inte bara köpas av kunden, utan måste sättas ihop och dekoreras av kunden själv.

Hur fungerar „Boo Basket“-trenden?

Boo Basket-trenden är i grunden ganska enkel att implementera. För detta måste följande saker först anskaffas:

 • En korg (plast, en metallhink eller en korg av ris)
 • Dekorationsmaterial efter eget val
 • godsaker
 • spöklika höjdpunkter

Sedan monteras alla redskap individuellt i en spöklik korg, som sedan antingen placeras i din egen entré, ges som en gåva till andra familjemedlemmar eller överlämnas under dejten. Allt detta måste dock ske i samband med Halloween, senast den 31 oktober.

I vilket sammanhang används „Boo Basket“-trenden?

Vi möter nu „Boo Basket“-trenden i en mängd olika sammanhang. „Boo Baskets“ är dock särskilt framträdande på följande platser:

 • på den sociala medieplattformen TikTok
 • I vardagen (hemma, på dejter etc.).

Underavsnitten nedan kommer att gå in mer i detalj om var och en av de viktigaste användningarna av „Boo Baskets“.

TikTok

På den sociala medieplattformen TikTok är korta videor där ämnet är produktionen av en „Boo Basket“ eller dess presentation för en nära och kära för närvarande särskilt populära. Produktionsprocessen visas i snabbspolning – de kärleksfullt dekorerade „Boo Baskets“ används sedan för sitt avsedda ändamål. Lika populära och virala är TikTok-videor där „Boo Baskets“ presenteras medan man dejtar på en parkbänk eller någon annanstans.

Vardagsliv

I vardagen är „Boo Baskets“ särskilt populära runt Halloween. För detta görs de efter eget tycke och används sedan hemma som ett dekorativt föremål. Eftersom denna typ av dekoration ännu inte är utbredd i Tyskland, använder många människor också möjligheten att tjäna pengar med DIY „Boo Baskets“ genom att göra dem själva och sedan sälja dem på Internet.

Vem är en anhängare av „Boo Basket“-trenden?

Bland de största anhängarna av „Boo Basket“-trenden finns utan tvekan TikToks huvudsakliga målgrupp, som är mellan 15 och 25 år gammal och därför nästan uteslutande kan klassificeras som tillhörande generationerna Z och Alpha. Men eftersom detta är en relativt kreativ trend är den också populär bland äldre människor. Dessa är främst kreativa 20- till 40-åringar som bor i sin egen lägenhet eller hus och skulle vilja dekorera den. Naturligtvis är den nämnda målgruppen också särskilt aktiv i dejting och använder därför de trendiga „Boo Baskets“ särskilt som en ovanlig gåva för datum.

Kritiker av trenden „Boo Basket“

Kritiker anklagar „Boo Basket“ -trenden för att ytterligare amerikanisera tysk kultur, eller snarare helgdagar. Kritikerna menar att Halloween aldrig har varit en del av den tyska kulturen och att den under de senaste åren har spridit sig alltmer till Tyskland, förmodligen av kommersiella skäl. Å andra sidan glöms traditionella helgdagar som Allhelgonadagen eller Corpus Christi alltmer bort eftersom de inte „hypas“.

Slutsats om „Boo Basket“ och liknande TikTok-trender

En „Boo Basket“ är en skräddarsydd korg som används i samband med Halloween-firandet den 31 oktober. Den är vanligtvis fylld med godis och läskiga dekorativa föremål och placeras i entrén. Alternativt fungerar den som en gåva till nära och kära eller som en tjusig souvenir till datapartnern. „Boo Baskets“ blev kända främst i samband med en TikTok-trend.

Relaterade till „Boo Baskets“ är bland annat „Burnt Toast Theory“ och „Grimace Shake“. „Burnt Toast Theory“ förvandlar en förmodat bränd bit rostat bröd till ett litet konstverk och „Grimace Shake“ är en läskig specialutgåva av en milkshake på snabbmatsrestaurangen McDonalds.

Vad betyder IJBOL? Betydelse, förklaring, definition


IJBOL är en förkortning för „I just burst out laughing“. „I just burst out laughing“ betyder „Jag var bara tvungen att skratta“ eller „Jag började bara skratta“.

IJBOL kan jämföras med LOL och LMAO. Men det finns mer bakom IJBOL.

Vad betyder IJBOL? Betydelse, förklaring, definition

IJBOL betyder ett högt skratt som bara bryter ut ur dig. Det är ett skratt som kommer över någon bara så plötsligt. Detta kan vara olämpligt eller till och med pinsamt för andra. När du skriver IJBOL menar du att något var väldigt roligt och att du skrattade högt.

IJBOL uttalas „eej-bowl“.

IJBOL är tänkt att vara mer exakt än LOL. För låt oss vara ärliga, människor som skriver LOL sitter vanligtvis inte framför sina smartphones eller datorer och skrattar högt.

IJBOL är utbrett bland Generation Z. Här fungerar det till och med som en ersättning för LOL, ROFL och LMAO, samt för den skrattande smileyn med tårar. (Som ersättning för den skrattande smileyn med tårar 😂 använder generationen skallen 💀. Detta används i betydelsen, jag skrattar mitt huvud av).

Dessutom har IJBOL funktionen att avgränsa mellan generationerna. Vem använder IJBOL (och känner också), vilket ger att förstå att han eller hon inte är en Millenial.

Vem skriver IJBOL i textmeddelanden, ger andra att förstå att något var mycket roligt och du var tvungen att skratta högt. Men IJBOL skrivs också helt enkelt som en reaktion i chatten eller i kommentarsfältet. Även här visar du att du är mycket road av det du just har läst eller sett.

IJBOL kan också förstås som att man äntligen har hittat något roligt när man scrollar.

Historia / Ursprung: IJBOL

Sedan åren 2020 och 2021 sprids förkortningen IJBOL. Vid den tiden spreds uttrycket först bland K-Pop-fans. Under tiden känner många till IJBOL och bland K-pop-fans är uttrycket fortfarande mycket populärt.

Vem är Alla Bruletova? Bentley Girl, Liv, Profil, Biografi, Instagram.


Alla Bruletova är en rysk modell, innehållsskapare och influencer.

Alla Bruletova: Curriculum vitae, profil, biografi, Instagram

Alla Bruletova föddes den 15 september 1999. Hon bor i Moskva, Ryssland.

Alla Bruletova är 1,58 centimeter lång.

Alla Bruletova är delägare i modemärket _LOOK_FOREVER_.

År 2022 kritiserades Alla Bruletova för djurplågeri. Hon publicerade flera videor med en tillfångatagen och torterad brunbjörn. I videorna interagerade hon med björnen.

På sociala medier skriver Alla Bruletova om sig själv att hon är musiker. Redaktionen har inte kunnat hitta någon av hennes låtar som styrker detta.

De videor Alla Bruletova publicerar på sociala medier är mestadels vloggar och lip-sync-videor.

Alla Bruletova: Bentley Girl

Sommaren 2023 blev Alla Bruletova internationellt känd som „Bentley Girl“. I en ASMR-liknande reklamvideo visade hon hur sensuell en Bentley kan vara. För att göra detta rörde hon vid bilen på olika ställen och andades upprepade gånger in ordet „Bentley“ i mikrofonen.

Reklamvideon blev viral och många parodierade den. Många imiterade scenerna med sina (mestadels äldre och inte så nya) bilar.

Alla Bruletova får namnet Bentley Girl.

Trots att reklamvideon släpptes den 6 juli 2023 blev den viral först i augusti 2023. Originalvideon har „bara“ 1,5 miljoner videovisningar.

Alla Bruletova verkar känna till framgången med Bentley-videon. Den 10 augusti 2023 publicerade hon en video där hon visade en parodi på en indisk man om hans Tata.

Den 20 augusti 2023 publicerade hon en video där hon presenterade en svart Mercedes. Den 30 augusti 2023 publicerade hon en video där hon presenterade en rosa Mercedes. Hon imiterade scenerna från Bentleys reklamvideo.

Alla Bruletova: Instagram, TikTok

Instagram: bruletova_

TikTok: @bruletova_

På Instagram har Alla Bruletova över 1,8 miljoner följare. På TikTok har hon över 2,7 miljoner följare. (Alla uppgifter från september 2023)

Vad är „Ashley Look at Me“? Memes, Betydelse, Förklaring, Definition


Ashley Look at Me“ är en ny viral TikTok-trend som refererar till vissa scener i filmen „The Boys“. Specifikt är det en låt som remixades av „MONTAGEM PR FUNK.“ I låten ropar huvudpersonen Homelander „Ashley Look at Me“ flera gånger medan han stirrar på karaktären Ashley Barrett. Under hela videon stirrar Homelander på henne med en laserblick, vilket framstår som konstigt och läskigt på samma gång.

På den sociala medieplattformen TikTok uppstår det gång på gång virala trender. Filmklipp och scener utgör en populär grund för så kallade memes – som kan vara bilder eller korta videor. I fallet med „Ashley Look at Me“ var det serien „The Boys“ (särskilt säsong 2) som inspirerade till mixen av en rikligt konstig kort video utan någon egentlig poäng.

Men vad exakt „Ashley Look at Me“ handlar om och varför detta meme blev en viral trend, eller snarare var det används överallt, ger följande artikel nu detaljerad information.

Definition av termen „Ashley titta på mig“

Uttrycket „Ashley Look at Me“ kommer från det engelska språket och består av namnet „Ashley“, verbet „look“, prepositionen „at“ och det personliga pronomenet „me“.

Detta hänvisar till ett talesätt av huvudpersonen Homelander i serien The Boys, där han upprepade gånger talar högt till birollsinnehavaren Ashley. Han ropar frasen „Ashley Look at Me“ om och om igen, vilket nästan gör det till ett running gag.

Frasen i sig har ingen konkret betydelse, men inspirerade några musiker att göra ett konstigt dub-ljud av den. Den slumpmässiga bildsekvensen och det medryckande ljudet gör memen „Ashley Look at Me“ till en populär viral hit som för närvarande sprids snabbt på den sociala medieplattformen TikTok.

Ursprung och betydelse av „Ashley Look at Me“

Memet „Ashley Look at Me“ har förmodligen sitt ursprung i juni 2023, när scenen från serien The Boys åtföljdes av S3BZS med ett skarpt lip dub-ljud. För detta använde musikern TikToks Striking Face Filter, där huvudpersonen Homelander utan förvarning får laserögon och därmed ser ganska hotfull ut. Från den rena trenden kring memen utvecklades gradvis en danstrend på TikTok, som har levt sedan juli. Originalmixen „Ashley Look at Me“ har sedan den skapades i juni 2023 redan använts över 4 miljoner gånger. Ljudet och videon har ingen egentlig betydelse här, utan är bara ganska fängslande och underhållande i sig själva.

Användning av „Ashley Look at Me“

Ursprungligen bara på den sociala medieplattformen TikTok, har „Ashley Look at Me“ sedan dess expanderat till många andra områden i livet. Dessa kommer att förklaras i detalj i följande avsnitt. Dessa är följande användningsområden:

 • „The Boys“-serien
 • Instagram, TikTok och YouTube
 • Subkulturer bland ungdomar

„Pojkarna“

I serien „The Boys“ förekommer scenen „Ashley Look at Me“ exakt en gång (och fungerar som en kontinuerlig grund i memet). I scenen är Homelander inblandad i ett farligt slagsmål. För att skydda Ashley från ytterligare fara uppmanar Homelander henne att titta på honom. I det engelskspråkiga originalet inträffar slutligen den ovannämnda scenen, där Homelander högljutt ropar: „Ashley Look at Me!“ Homelander själv anses vara en galen, ibland ovanlig och självupptagen karaktär, men han vet hur man försvarar sig.

Instagram, TikTok och YouTube

Serieklippet har spridits viralt på de sociala medieplattformarna Instagram, TikTok och YouTube sedan juni 2023. Särskilt på de två sistnämnda plattformarna ses videon nu som en inbjudan till danstävlingar. Användare som har blivit utmanade av en annan användare måste utföra en individuell dans till memet och imitera videon så gott de kan. Detta måste också filmas och sedan laddas upp. För att starta cykeln igen ombeds en annan användare (eller användare) att också göra en kort video till „Ashley Look at Me“.

Subkulturer för ungdomar

„Ashley Look at Me“ sprids också med rasande fart i ungdomssubkulturer. I vardagslivet uppfattas ramsan nu som en inbjudan till dans. Samtidigt fungerar det som ett roligt och inte helt allvarligt talesätt i knepiga situationer.

Social klassificering av „Ashley Look at Me“

Ordspråket och memen om „Ashley Look at Me“ är främst kända bland yngre målgrupper som tillhör generationerna „Z“ och „Alpha“. Detta innebär att målgruppen för „Ashley Look at Me“ är mellan 12 och 25 år gammal. Bland äldre målgrupper är memen ofta inte förstådd. Detta beror på att den sociala medieplattformen TikTok främst används av yngre personer (ofta under 20 år). Och det var på denna plattform som den virala trenden kring „Ashley Look at Me“-memen tog fart.

Kritiker av „Ashley Look at Me“

Även om „Ashley Look at Me“-memen är en ofarlig TikTok-trend, är den fortfarande starkt motarbetad på många ställen. Den huvudsakliga kritiken är att denna trend inte är meningsfull. När allt kommer omkring är det en seriescen som ändras på ett konstigt och ganska slumpmässigt sätt och underläggs med musik. Särskilt för äldre människor verkar detta tillvägagångssätt främmande. Detsamma gäller uppmaningen att dansa på TikTok – varken musiken eller meningen bakom memen är därför tillgänglig för äldre människor eller kritiker.

Slutsats om „Ashley Look at Me“

Så för att sammanfatta är „Ashley Look at Me“ en ny TikTok-trend i form av ett meme-tema kring en scen från serien „The Boys“. Scenen har understrukits med ett medryckande dub-ljud och uppfattas på TikTok som en inbjudan att spela in en individuell dansvideo.

Relaterat till „Ashley Look at Me“-memen finns bland annat memes „My Job Is Just Beach“ och „Canon Event“. Medan „My Job Is Just Beach“ uppmuntrar människor att spela in en individuell video om sitt dagliga arbete, är budskapet i „Canon Events“ snarare att en video om viktiga händelser från ens eget förflutna bör spelas in och distribueras på TikTok.

Har Glen Kryger (från Painkiller) verkligen funnits? Var han en verklig/verklig person? Netflix, förklaring


Berättelsen om Glen Kryger i Netflix-serien „Painkiller“ är tragisk. Eftersom det borde ha slutat annorlunda! Men, fanns Glen Kryger verkligen?

Har Glen Kryger (från Painkiller) verkligen existerat? Var han en riktig / verklig person? Netflix, förklaring

„Glen Kryger är en fiktiv karaktär. Han är inte baserad på någon verklig person. „Glen Kryger“ spelas av Taylor Kitsch. „Glen Kryger“ är inte baserad på någon verklig person, men han är en symbol. Han är representativ för hur drogberoende förstör livet för en familj och en person. Han är representativ för de hårt arbetande medelklassamerikaner vars liv har förstörts av piller.

Historien om „Glen Kryger“ är tragisk. Utan att veta om det får han beroendeframkallande smärtstillande medel. Först räcker det med små doser och snart behöver han mer och mer.

Men „Glen Kryger“ är inte en drogmissbrukare i sin egen uppfattning, utan en person som har ont och som behöver hjälp. Så Glen Kryger glider djupare och djupare in i missbruket. Han förlorar sin familj, säljer sin vigselring och blir rånad. Han har nått botten och vill nu bli ren.

Man önskar att han ska sluta med pillren och bli ren. Men seriens skapare ger inte tittarna den möjligheten. De visar verkligheten. En verklighet som slutade för många amerikanska amerikaner. Eftersom pillren är starkare än viljestyrkan.

Glen Kryger (Smärtstillande): Mer fakta, info

Karaktären „Glen Kryger“ ger ett ansikte åt opioidkrisen. Han blir beroende av smärtstillande medel och hamnar ofrivilligt i drogberoende. Detta är vad som hände med många amerikanska amerikaner som egentligen bara ville bli befriade från sin smärta och vars liv förstördes.

Serien „Painkiller“ är baserad på boken „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ av Barry Meier.

Har Shannon Schaeffer (från Painkiller) verkligen funnits? Var hon en verklig/verklig person? Netflix, förklaring


I serien „Painkiller“ (Netflix 2023) var Shannon Schaeffer en försäljningsrepresentant på Purdue Pharma. Existerade hon verkligen?

Fanns Shannon Schaeffer (från Painkiller) verkligen? Var hon en riktig / riktig person? Netflix, förklaring

Nej, Shannon Schaeffer är en fiktiv karaktär. Hon existerade inte på riktigt. Shannon Schaeffers karaktärs jobb är att visa tittarna hur Purdue gick tillväga och hur säljare arbetade. Shannon Schaeffer ger säljteamet ett ansikte. Hon är representativ för alla giriga och moraliskt svaga säljare. Pengar är deras enda motivation.

I serien „Painkiller“ visas hur försäljarna snärjer läkarna och driver dem att skriva ut fler piller och i högre doser. Läkarnas oro bör också bagatelliseras. För detta användes lögnen om de mindre än 1 procent som blir beroende. Rekryteringsmetoder för nya säljare tas också upp i serien.

Intressant nog visar Shannon Schaeffer flera gånger att hon tvivlar på OxyContin och dess metoder. Hon är aldrig hundraprocentigt övertygad. Men pengarna och uttalanden som att det är människors eget fel om de missbrukar pillren korrumperar henne.

Shannon Schaeffer kämpar med sig själv och det moraliska dilemmat. Hon tjänar mycket pengar på sitt jobb. Men företaget hon arbetar för skadar samhället och människor. (Redaktörens anmärkning: Författarna har löst detta dilemma till förmån för publiken. Eftersom Shannon Schaeffer ger efter för sitt samvete och stöder åklagarsidan.

Shannon Schaeffer (Painkiller): Mer fakta, info

Huruvida det någonsin har funnits en Purdue Pharma-säljare eller försäljningsrepresentant som har delat intern information med åklagare är inte känt för redaktörerna. Med så många anställda är det dock en uppenbar möjlighet.

Shannon Schaeffer spelas av West Duchovny. West Duchovny är dotter till David Duchovny och Téa Leoni. (Ja, David Duchovny från Stock X och Californication.)

Netflix-serien „Painkiller“ är en filmatisering av boken „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ av Barry Meier.

Vem är Madeline Argy? Liv, profil, biografi, TikTok


Madeline Argy är en brittisk innehållsskapare och influencer.

Madeline Argy: liv, profil, biografi, TikTok

Madeline Argy är född i Storbritannien. Hon bor i London.

Madeline Argy föddes den 7 juli 2000. Hon har en syster som heter Jessica Argy.

Hennes mamma är Michaelina Argy (* 1962). Michaelina Argy är ett brittiskt talidomidoffer. Hon var ordförande för den brittiska organisationen „National Advisory Committee of the Thalidomide Trust“. Denna organisation hjälper talidomidoffer ekonomiskt.

Madeline Argy sägs vara i ett förhållande med rapparen Central Cee sedan september 2022.

I sociala medier publicerar hon vloggar, berättelser, läppsynkvideor, mode / stylingvideor och matlagningsvideor.

Madeline Argy: What do DJs actually do? (TikTok Video 2023)

Den 20 juli 2023 publicerade Madeline Argy en video på TikTok där hon tårfyllt frågade om vad DJ: er faktiskt gör. Hon uttryckte att hon inte trodde att DJ: er remixar en låt. Hon undrade vilket nummer och vilka knappar DJ:s trycker på. Hon fortsatte med att fråga om DJ:s bara ändrar volymen och om DJ-båset är anslutet till något överhuvudtaget. (Videon hade över 30 miljoner visningar på knappt två veckor).

Varför Madeline Argy spelade in och publicerade videon är okänt för redaktörerna.

Flera DJ:s (inklusive Loud Luxury) svarade på hennes video och skapade en remix från hennes låt. Även Benni Benassi släppte en remix. Benni Benassi remixade Madeline Argy på ett sådant sätt att den sömlöst övergick till Satisfaction (2002).

Madeline Argy: TikTok, Instagram, YouTube

TikTok: madelineargy

Instagram: madelineargy

YouTube: @madelineargy7946

På TikTok har Madeline Argy över 4,6 miljoner följare. På Instagram har hon över 1,5 miljoner följare. På YouTube har hon över 340 000 prenumeranter. (Alla uppgifter från augusti 2023)

Vad betyder „(I am) kenough“? Betydelse, definition, förklaring


Att vara kenough innebär att vara autentisk, att inte representera något och att vara nöjd med sig själv.

Vad betyder „(I am) kenough“? Betydelse, definition, förklaring

Att vara kenough innebär också att du älskar dig själv och att du tycker att du är älskvärd. När du är kenough har du en sund självkänsla.

Att vara kenough betyder i huvudsak att du är tillräckligt mycket man för dig själv. Man vill inte bevisa något för andra. Man är tillfreds med sig själv.

Att vara Kenough är ett uttryck för självacceptans och självkärlek. Det betyder att man gillar, älskar och värdesätter sig själv. Det innebär att man finner lycka oavsett vad andra tänker, dömer eller säger.

Att vara Kenough innebär inte att vara isolerad eller självisk. Det innebär att man känner sig själv väl, vet vad som är bra för en och vad som inte är det. Man har en identitet som inte är beroende av yttre uppskattning eller yttre symboler.

Kenough är ett tillstånd där man mår bra. Det är ett uttryck för välbefinnande och självbestämmande.

De som är kenough är mycket mindre mottagliga för yttre påverkan och manipulation.

Vad betyder „(jag är) kenough“? Betydelse, definition, förklaring

„Kenough“ är en portmanteau av orden „Ken“ och „tillräckligt“. Ken är Barbies pojkvän.

Kenough uttalas enligt följande: Ke-nough.

Den som är Kenough har också Kenergy.

Den som är Kenough tar hand om sin hälsa och kondition. Den som är Kenough är inte rädd för att prata om sina känslor och rädslor. Den som är Kenough hjälper andra Kens att bli sin bästa Ken. Den som är Kenough behöver inte andra människor för att känna sig komplett.

Ursprung: Jag är Kenough (huvtröja)

I Barbie-filmen 2023 ses Ken (spelad av Ryan Gosling) bära en batikfärgad sherpa-hoodie i ljusa färger med orden „I am Kenough.“ på. Denna scen tilltalade så många människor att den blev viral och fick neologismen „kenough“ att spridas omedelbart.

Frasen „Jag är Kenough“ spreds som en slagfras. Eftersom den förstås som en symbol för Kens personliga utveckling. Så nu använde alla som ville eller vill visa att de är tillfreds med sig själva frasen „Jag är Kenough“.

Hypen kring „I am Kenough“ ledde till att huvtröjan såldes av Mattel. Denna finns att köpa via webbutiken.

Barbie-filmen 2023: Innehåll

Barbie är en film regisserad av Greta Gerwig. Komedin är en filmisk adpation av Barbie-dockorna från tillverkaren Mattel. Filmen är den första live-action-filmen om denna populära docka, som förmodligen alla kvinnor känner till från sin barndom. Tidigare fanns det bara ett stort antal animerade filmer och TV-serier som ägnades åt Barbie-temat. I den här filmen medverkar Margot Robbie (Barbie) och Ryan Gosling (Ken). Denna film släpptes på tyska biografer den 20 juli 2023.

Filmen tar oss med till det färgglada Barbie-landet. Där bor Barbie tillsammans med många andra versioner av sig själv och de olika Kens. Allt verkar vara perfekt i deras värld. Men en dag plågas den vackra och perfekta Barbie av självtvivel och ångest. Av den anledningen bestämmer hon sig för att lämna Barbieland. Tillsammans med Ken börjar hon sin resa in i människornas verkliga värld. Där vill hon ta reda på orsaken till sina inre konflikter. Genom en magisk ritual blir de två verkliga människor och anländer till UA-metropolen Los Angeles.

I denna verkliga värld är Barbie helt irriterad och förvirrad över människors beteende. Samtidigt söker hon efter sin ägare sedan länge, som hon till slut tror att hon ska hitta i den rebelliska tonåringen Sasha. Medan Barbie nu söker efter sin identitet och sin plats i verkligheten upptäcker hennes vän Ken att verkligheten, som han nu befinner sig i, präglas av patriarkatet. Han återvänder därför till Barbieland och inför ett patriarkat även där. De Barbies som stannar kvar där tycker att detta är fantastiskt efter att ha blivit hjärntvättade.

Barbie kidnappas under tiden av agenter från tillverkningsföretaget Mattel eftersom de är mycket rädda för konsekvenserna av att ha ett levande exemplar i sin värld. Under ett kort möte med Mattels helt manliga styrelse lyckas hon fly från deras huvudkontor. Under tiden räddas hon av Sashas mamma Gloria, som tidigare haft egna negativa erfarenheter av en Barbiedocka och projicerat dem på stereotypen Barbie.

De tre kvinnorna återvänder tillsammans till Barbieland, som sedan dess har blivit Kendom. Genom girl power lyckas de befria alla Barbies från hjärntvätten och återerövra Kendom. Det önskade lyckliga slutet följer. Alla försonas med Kens och kräver att de inte längre vill vara bara ett bihang till Barbie. Alla får nu leva vidare som självständiga och värdefulla individer i sin värld.

Vad är Friluftsliv? Betydelse, förklaring, definition


Begreppet „Friluftsliv“ kommer från det norska språkområdet och betyder „utomhusliv“. Det är en speciell form av livsstil som fokuserar på naturen. Det finns olika sätt att definiera begreppet. För olika tillvägagångssätt kan härledas under ett naturälskande liv. I Norge spelar livet i naturen fortfarande en grundläggande roll. Landet är ett av de mest glesbefolkade i världen. Det finns bara 18 invånare per 1 km², så du kan njuta av naturen till fullo här, borta från storstadens buller.

Därför har invånarna i Norge en speciell relation till naturen, och därför kommer idén om utomhusvistelse från detta land. Men vad handlar det egentligen om när man pratar om Friluftsliv? Vilken betydelse har inställningen i dagens tidsålder? Här följer ytterligare impulser och förklaringar för att introducera ämnet.

Ursprunget till Friluftsliv – Ursprung och utveckling

Ordet Friluftsliv är sammansatt av de norska orden „fri“, „luft“ och „liv“. På tyska står orden för „fri“, „luft“ och „liv“. Den norske dramatikern Henrik Ibsen influerade termen 1850 och bidrog till att Friluftsliv blev populärt. Friluftsliv är nära sammanflätat med kulturen i de nordiska länderna i Europa. För Henrik Ibsen var friluftslivet särskilt viktigt för att kunna ägna sig åt mental och fysisk hälsa. Att tillbringa tid på avlägsna platser i naturen var för honom en källa till styrka som hade en positiv effekt på kropp och själ.

Den norske upptäcktsresanden Fridtjof Nansen betraktas också som en förebild och ledstjärna när det gäller friluftsliv. Han levde från 1861 till 1930 och var en förespråkare för friluftsliv under hela sitt liv. Norrmannen var den förste som tog sig över inlandsisen till Grönland. Dessutom skrev han boken „Friluftsliv“, som på djupet handlar om livet i naturen. För honom var det ett privilegium att leva i naturen och själva meningen med livet, nämligen en reflektion över naturen.

Friluftsliv är i slutändan mycket mer än att bara tillbringa tid i naturen under en begränsad tidsperiod. I de nordeuropeiska ländernas kultur finns det en djupare mening bakom begreppet. Det är ett liv där naturen står i centrum. Genom naturens frid, skönhet och avskildhet är det meningen att människan ska finna sitt centrum. I slutändan går livsfilosofin inte bara tillbaka till vissa människor. Den har utvecklats under de senaste århundradena och har blivit en del av det kulturella och sociala livet.

Friluftsliv på 2000-talet – betydelse för dagens samhälle

Friluftslivets idéer kunde inte vara mer i samklang med dagens tidsanda. Människor som åberopar friluftsliv har en kritisk inställning till den politiska och sociala turbulensen och strömningar som syftar till ekonomisk tillväxt, utan hänsyn till miljön. Den kritiska hållningen förankrades efter andra världskriget. För anhängare av Friluftsliv har inte bara ägnat sig åt att leva i naturen under den senaste tiden. Kampen för ett bättre miljöskydd hamnar alltmer i fokus.

Samtidigt befinner sig samhällslivet i ett brytningsskede. Med tanke på den miljöförstöring och de föroreningar som leder till globala katastrofer pågår ett nytänkande inom politik och samhälle. Under tiden handlar det inte längre enbart om ekonomisk tillväxt, utan också om att skydda miljön. Människor blir alltmer uppmärksamma på produkternas ekobalans när de köper dem. I samband med detta spelar också rättvisa en central roll. Bilindustrin står också inför helt nya utmaningar, eftersom det råder hård konkurrens om rena drivmedel. Paradigmskiftet sker på alla nivåer.

I detta avseende passar filosofin om utomhusvistelse perfekt in i den nuvarande tidsandan. Friluftsliv står för ett harmoniskt liv med naturen. Friluftslivets idéer kan ge viktiga impulser för att forma framtidens liv på ett rättvist och hållbart sätt. När allt kommer omkring ser Friluftsliv tillbaka på århundraden av erfarenhet, vilket är en viktig berikning för dagens samhälle.

Friluftsliv: hälsofördelar i sammanfattning

Friluftslivsfilosofin gynnar inte bara miljön, utan även din egen hälsa. Det är ingen hemlighet att det är bra för människan att vistas i naturen. I det följande förklaras de positiva effekterna mer i detalj för att ge en bättre överblick.

Att vistas i naturen gynnar bland annat det sociala livet. Det handlar inte bara om ensamhet och avskildhet när det gäller att leva nära naturen. Naturen har visat sig förbättra det sociala välbefinnandet eftersom det är en plats för lugn och avkoppling. Det är mycket lättare att umgås här än i en bullrig storstad.

Utbrändhet och depression är följeslagare i det moderna livet eftersom kraven på människor ständigt ökar. Därför behöver vi platser där vi kan återhämta oss. Naturen hjälper till att minska stress, eftersom vistelse i grönområden gör att stresshormonet kortisol minskar. Samtidigt sänks blodtrycket, vilket återställer den inre balansen.

I slutändan gynnar naturen den fysiska och psykiska hälsan. Vetenskapliga studier har bekräftat de positiva effekter som den norske dramatikern Henrik Ibsen redan på 1800-talet talade sig varm för.

Slutsats om Friluftsliv

Konceptet och idén bakom Friluftsliv är tidlös och av elementär betydelse, särskilt med tanke på dagens utmaningar. Klimatkrisen och miljöförstöringen har nått sin kulmen under de senaste decennierna. Friluftsliv kan ge ett viktigt bidrag till att utbilda människor om farorna. Därför är återgången till att leva i naturen betydelsefull för att lämna en livskraftig miljö till eftervärlden.

Att leva nära naturen hjälper dessutom till att leva ett balanserat liv inåt. Det är en idealisk plats att vara på med familj eller vänner. Naturmiljön ger en atmosfär av lättsamhet och öppenhet. Det finns alltså många anledningar till att låta friluftslivets idéer stå i centrum för det sociala livet.

Vem är Matan Even? liv, profil, biografi


Matan Even är en amerikansk YouTuber, TikToker och streamer som är känd för sin flamboyanta personlighet och sina galna handlingar.

Matan Even: liv, biografi, profil

Matan Even är född den 23 april 2007. Han är 15 år gammal, judisk och bor i Los Angeles.

År 2019 blev Matan Even först känd vid 12 års ålder genom idiosynkratiska offentliga handlingar. Som åskådare under en amerikansk basketmatch höll han en T-shirt med texten „Fight for freedom, stand with Hong Kong“ framför kameran.

Samtidigt öppnade Matan Even ett konto på YouTube, som i april 2023 redan har 124 000 prenumeranter.

Matan Even: Game Awards, Memes

Den 8 december 2022 intog Matan Even scenen vid Game Awards, en årlig prisutdelning för de bästa videospelen, efter att priset Årets spel tilldelats actionäventyret Elden Ring.

Han lyckades komma tillräckligt nära mikrofonen på scenen för att säga: „Jag vill nominera detta pris till min reformert ortodoxa rabbin Bill Clinton“.

Meningen var medvetet nonsens och Matan Even arresterades. Aktionen utlöste en våg av Matan Even-memes där han ofta kallas „Bill Clinton-killen“.

Matan Even: personlighet, mottagande

Sedan den 17 december 2022 har Matan Even regelbundet figurerat i videor på YouTube-kanalen NeonSniperPanda. I ett slags talkshowformat diskuterar han med olika OnlyFans erotiska modeller, som han anklagar för att ha ett negativt inflytande på mänskligheten.

Sedan februari 2023 har Matan Even upprepade gånger väckt negativ uppmärksamhet genom att avbryta livestreams av YouTubers och Twitch-streamers som äger rum på offentliga platser, samt genom att trakassera olika idrottsmän.

Kritiker ser därför Matan Even som ett internettroll vars handlingar endast är till för att göra sig märkvärdig. Han har dock också fått många fans; Matan Evens TikTok-konto har mer än en miljon följare.

Hans TikTok-videor når några hundratusen visningar till några miljoner visningar.

Hans mest framgångsrika YouTube-video är „Matan Evens vs OF Girls“. Det är en inspelning av en konversation mellan Matan Evens och flera OF-innehållsskapare. Videon släpptes den 18 december 2022 och har hittills (april 2023) fått över 675 000 visningar.

Matan Even: TikTok, YouTube, Twitch, Instagram

TikTok: @mataneven

YouTube: @matanevenoff

Twitch: matanevens

Instagram: matanevenoff

Twitter: mataneven

Hans motto på TikTok och Twitch är „Sluta prata, börja lyssna“. Hans motto på YouTube, Twitter och Instagram är „Alla pratar, ingen lyssnar“.

På Instagram har Matan Even över 1 miljon följare. På Instagram har han över 119 000 följare. På YouTube har han över 124 000 prenumeranter. På Twitter har han över 220 000 följare. På Twitch har han över 23 000 följare. (Alla i april 2023)

Harry Potter by Balenciaga: Förklaring, Video, Meme


„Harry Potter by Balenciaga“ är en deepfake-video där Harry Potter-skådespelarna har förvandlats till Balenciaga-modeller.

Harry Potter by Balenciaga: förklaring, video, meme

Det speciella med den AI-genererade videon är att Harry Potter-skådespelarna är lätta att känna igen, trots att deras fysiska utseende (fysik) har ändrats. De är alla längre, smalare och har märkbart höga kindben. Deras blickar är fixerade och deras ansikten uttryckslösa.

Vad är speciellt med videon? Karaktärernas ansikten är animerade i hög kvalitet. Detta var inte en människa utan en AI! Karaktärerna kan vrida sina ansikten och de kan blinka. Att producera en deepfake-video i så hög kvalitet var inte möjligt tidigare. (Tänk dig Will Smith som äter spaghetti).

Är „Harry Potter by Balenciaga“ verklig eller äkta?

„Harry Potter by Balenciaga“ är en förfalskning. Den är inte äkta och det är inte en officiell reklam för Balenciaga.

Med „Harry Potter by Balenciaga“ har skaparen demonflyingfox visat vad som är möjligt med AI-teknik som Midjourney, AI-röstgeneratorer och Deepfake.

Ursprunget till Harry Potter by Balenciaga

YouTubern „demonflyingfox“ publicerade videon „Harry Potter by Balenciaga“ den 15 mars 2023. I videon (som beskrivs i texten här) förvandlades Harry Potter-skådespelarna till Balenciaga-modeller och förändrades. Videon fick mer än 4,5 miljoner visningar efter två veckor.

Den 1 april 2023 släppte demonflyingfox en andra del kallad „Harry Potter by Balenciaga 2“.

Videorna gick viralt från slutet av mars/början av april 2023.

Demonflyingfox videor inspirerade andra innehållsskapare att skapa liknande videor av detta slag. (Vi har listat dessa nedan).

Harry Potter by Balenciaga: Vem är med?

Följande Harry Potter-karaktärer finns bland de medverkande:

 • Albus Dumbledore
 • Cho Chang
 • Dobby
 • Draco Malfoy
 • Fred und George Weasley
 • Harry Potter
 • Hermine Granger
 • Lord Voldemort
 • Minerva McGonagall
 • Rubeus Hagrid
 • Ronald Weasley
 • Severus Snape
 • Sirius Black

Harry Potter av Balenciaga: Citat

Från den första delen, „Harry Potter by Balenciaga“:

„You are Balenciaga, Harry.“ (Översättning: „Du är Balenciaga, Harry.“)

„After all to the well-organised mind Balenciaga is but the next great adventure.“ (Översättning: „För den välorganiserade människan är Balenciaga bara nästa stora äventyr.“)

„There is no good and evil. There is only Balenciaga and those too weak to seek it.“ (Översättning: „Det finns inget gott och inget ont. Det finns bara Balenciaga och de som är för svaga för att söka det.“)

Från den andra delen, „Harry Potter by Balenciaga 2“:

„Master has presented Dobby with Balenciaga. Dobby is free.“ (Översättning: „Mästaren har presenterat Dobby med Balenciaga. Dobby är fri.“)

„There’s some who hold it against Balenciaga. But they’re not worth bothering with“ (Översättning: „Det finns några som har något emot Balenciaga. Men de är inte värda att bry sig om“).

„What’s life without a little Balenciaga.“ (Översättning: „Vad är livet utan lite Balenciaga?“).

„Balenciaga is my past, my present, my future.“ (Översättning: „Balenciaga är mitt förflutna, min nutid, min framtid.“)

„Balenciaga after all this time, always.“ (Översättning: „Balenciaga efter all denna tid, alltid.“)

„Wingardium Balenciaga“ (anpassad från “
Wingardium Leviosa“)

Harry Potter by Balenciaga: Fler videor av detta slag

Fler videor av typen „… by Balenciaga“ finns: (Dessa är inte alla skapade av Demonflyingfox).

 • Batman by Balenciaga
 • Breaking Bad by Balenciaga
 • Game of Thrones by Balenciaga
 • Family Guy by Balenciaga
 • Lord of the Rings by Balenciaga
 • Marvel by Balenciaga
 • Pirates of the Caribbean by Balenciaga
 • Star Wars by Balenciaga
 • The Office by Balenciaga
 • The Simpsons by Balenciaga
 • Zoolander by Balenciaga

Anmärkning: Skärmdump för omslaget hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=ipuqLy87-3A.

Vem är John Pork? Liv, profil, biografi, förklaring


John Pork är en antropomorf virtuell innehållsskapare (VTuber).

Det som gör John Pork speciell är att han är en virtuell (halv)människa. Han är dock inte en ren människa utan har ett grishuvud. John Pork är så att säga en grisman/grisman.

Vem är John Pork? Liv, profil, biografi, förklaring

John Pork har funnits sedan 2018 och sägs komma från Palermo i Italien.

John Pork har en människokropp och ett grishuvud.

År 2018 publicerade John Pork sitt första inlägg på sociala medier. Då postade han sin första bild på Instagram den 24 september 2018. Bilden var en selfie och visade John Pork som stod framför „Doune Castle“ i Skottland. Bilden inspirerade några tusen personer.

John Pork beskriver sig själv som den „coolaste grisen i världen“. På webbplatsen „Virtual Humans“ (.org) står det att John Pork är en vanlig kille som gillar att umgås med sina vänner, lyssna på musik och köpa skor.

John Pork sägs bo i London och han gillar att resa.

Hans Instagramkonto ger intryck av att John Pork gillar mode och gillar att sätta sig själv i fokus. Han har skrivit om sig själv att han är „modemodell“.

John Pork ringer: Meme

Memen „John Pork is Calling“ blev viral efter den 21 mars 2023. Det ledde till att John Pork fick ny popularitet och därmed nya följare.

För första gången blev han mer känd 2018, så bara „ny“ var.

Du kan läsa mer om John Pork is Calling här.

Är John Pork död? Död

Olika medier och TikTok-användare spred informationen om att John Pork ska vara död.

Eftersom John Pork inte ens finns på riktigt kan han inte vara död i mänsklig mening. Det kan dock vara så att skaparen (eller skaparna) av John Pork tröttnade på projektet och helt enkelt slutade lägga ut bilder. Om „död“ innebär att han inte längre deltar i sociala medier var han aldrig död, bara inaktiv.

Finns John Pork på riktigt?

Om frågan om John Pork är verklig är om han existerar i verklig (det vill säga fysisk) form måste frågan besvaras nekande. John Pork finns inte på riktigt.

John Pork är en virtuell påverkare. Han är en produkt av filter och animationstekniker.

Det fanns en teori på Reddit (runt 2020) om att John Pork skulle vara YouTubern Technoblade. Men detta har aldrig bevisats.

John Pork: skapare, vem ligger bakom?

Det är inte känt av vem eller vilken grupp som „John Pork“ drivs av.

Den verkliga identiteten hos John Pork är okänd.

Vad är det som gör John Pork så speciell?

John Pork ser ut som den vänliga och harmlösa grannen som bara vill leva sitt ödmjuka liv.

Det som gör John Pork så speciell är „Uncanny Valley-effekten“. John Pork ser vänlig ut, han ler och hans ögon utstrålar vänlighet. Hans näsa är enorm och hans öron hänger ner. Alla vet att karaktären inte är verklig, men man sympatiserar med honom.

John Pork’s bakgrundshistoria kan spinnas ännu mer. John Pork blev mobbad under sin skoltid och har varit tvungen att återhämta sig från det senare i livet. Hans upplevelser traumatiserade honom och först efter terapi kunde han finna inre frid. Nu vill han bara njuta av livet i fred.

John Pork: Instagram, TikTok

Instagram: john.pork

TikTok: @john.pork

På Instagram har John Pork nu över 113 000 följare.

På sociala medier postar John Pork ganska oregelbundet.

Vem är Matty Healy: 1975, liv, profil, biografi


Matty Healy är en brittisk musiker.

Matty Healy: 1975, liv, profil, biografi

Matty Healy föddes den 8 april 1989 i London och är ansiktet utåt för bandet „The 1975“, som klassificeras som „Indie Pop“.

Hans föräldrar är Tim Healy, en välkänd brittisk skådespelare, och Denise Welch, också hon skådespelerska, programledare och författare. Matty har en bror som heter Louis. Han har också följt i sina föräldrars fotspår och har inlett en konstnärlig karriär som skådespelare.

Matty Healy gick på „Northern School of Art“, en sekundär konstskola i nordöstra England, och därefter på „Cleveland College of Art and Design“. Medan han fortfarande gick i skolan ägnade han sig åt musik, även om han har många talanger.

Matty Healy anses vara en enastående låtskrivare och han behandlar aktuella frågor för unga människor, företrädesvis kärlek, wokeness (att vara vaksam mot orättvisor), cringe (förlägenhet) och äkthet. För närvarande är „The 1975“ ett av de mest framgångsrika brittiska banden och har redan stormat listorna med flera låtar. Det senaste albumet från 2022 har titeln „Being Funny in a Foreign Language“, vilket kan översättas med „att vara på gott humör även på ett främmande språk“.

Matty Healy: Kontroverser

Hur långt kan man som musiker gå för att dra till sig uppmärksamhet? Matty Healy, frontman i musikgruppen „The 1975“, väckte uppståndelse under ett framträdande våren 2023 i Storbritannien när han öppet visade Hitlerhälsningen på scenen. Huruvida han menade det på allvar eller ironiskt klargjordes inte. Hans fans är mycket upprörda och kräver ett uttalande.

Konflikt mellan musikern Matty Healy och hans fans

Matty Healy och hans band har ofta hamnat i rubrikerna för tvivelaktiga gester vid liveframträdanden. Med sin senaste kontroversiella video, där Matty Healy också visar Hitlerhälsningen, har musikern gått över en röd linje för många av sina fans. De är upprörda och kräver en förklaring. Han gör dem också oroliga med detta, eftersom detta beteende inte passar in i bandets tidigare tydliga ställningstagande mot rasism, våld och sexism. Denna inställning kommer särskilt starkt till uttryck i låtarna „Loving Someone“ och „I like America and America likes me“.

Albumet „Notes On A Conditional Form“ från 2020 imponerar också med ett starkt intro till vilket han valde ett berömt klimatskyddstal av Greta Thunberg. Därmed har musikernas politiska inriktning alltid varit tydlig och omisskännlig. Desto mer häpnadsväckande är det senaste beteendet som, även om det bara var tänkt som en provokation, inte bara gör hans fans obekväma.

Healy själv anses vara en svår konstnärspersonlighet och bekräftar från tid till annan sin image som „enfant terrible“. Hans låtar handlar ofta om explosiva händelser som till exempel den amerikanska amerikanen George Floyds död eller Alan Kurdi, en flykting som dog i tidig ålder. Innehållsmässigt framgår det gång på gång att Healy för länge sedan har gett upp hoppet om återhämtning. Något klosterbunden fördömer han också rapparen Kanye Wests konspirationsteoretiska tankar samt tvivelaktiga uttalanden från USA:s tidigare president Donald Trump.

Uppträdandet med en Hitlerhälsning står i total kontrast till hans annars toleranta attityd med en utpräglad känsla för rättvisa. Medan Healy alltid har balanserat på gränsen mellan god smak och motbjudande beteende har under de senaste åren även hans mest lojala fans nu alltmer positionerat sig mot honom. Även om de inte tror att han faktiskt tänker antisemitiskt går han nu helt klart för långt för dem. På sociala medier kräver de ett uttalande från artisten.

Vad är „Cheese Tax“? TikTok, förklaring, betydelse, definition


„Cheese Tax“ är en låt av Matt Hoobs (Puppy Songs).

Vad är „Cheese Tax“? TikTok, förklaring, betydelse, definition

Den 28 februari 2023 lade Matt Hoobs upp låten „Cheese Tax“ på sin TikTok-kanal „Puppy Songs“ (@puppysongs). I den sjunger han om hur han varje gång han tar ut ost ur kylskåpet ger eller måste ge lite till sina hundar.

Låten blev viral i början/mitten av mars 2023 och har fått över 11 miljoner visningar på TikTok fram till den 10 mars 2023.

Det finns över 13 000 videosvar till/med låten på TikTok hittills. (Från och med den 10 mars 2023) I den visar många människor hur de matar sina tiggande hundar med ost och hundarna är glada. Vissa människor dansar också bara till låten.

Låten „Cheese Tax“ finns på TikTok, YouTube och under tiden även på Spotify.

Låten „Cheese Tax“ påminner starkt om en teatersång och är perfekt som hymn. Som Matt Hoobs avslöjade är låten inspirerad av „Master of the House“ från „Les Miserable“. (Författaren har följande bild i åtanke för låten: låten sjungs medan man utför ett hårt men monotont arbete som att ro en galär).

Ostskatt: Vilka är hundarna?

Matt Hoobs hundar är 13 år gamla. De heter Marley (alias Mar Pup) och Leni. De är en blandning av chihuahua och dvärgspitz.

Cheese Tax: Innehåll

Matt Hoobs sjunger om att han måste betala ostskatt varje gång han lagar mat. För när han tar ut osten ur kylskåpet kommer hans hundar och vill ha lite.

Han sjunger bland annat „När ostlådan öppnas måste man betala skatten“.

Matt Hoobs sjunger om att hans hundar inte är kräsna. De blir glada över cheddar, parmesan och över gouda. Men Matt Hoobs sjunger också om att hans hundar är otåliga och att han vill skynda sig att betala ostskatten så att de inte skäller.

Vem är Matt Hoobs (Puppy Songs)? TikTok

Matt Hoobs är en amerikansk musiker och musikproducent. Han kommer från New Orleans i Louisiana.

Han har nu skrivit över 150 hundlåtar. (29 finns på Spotify. Från och med den 10 mars 2023) Han har drivit projektet „Puppy Songs“ sedan mars 2020.

I sina sånger sjunger Matt Hoobs om livet med hundar. Han sjunger om hur det är att komma hem och bli väntad av sina hundar. Han sjunger om hur de reagerar på brevbäraren och hur det är att gå ut med dem. Han sjunger om att bli väckt av dem på morgonen, hur de skäller och hur det ibland händer missöden med dem. Matt Hoobs sjunger om livet med hundar – som alla hundägare känner till det.

Andra sånger av Matt Hoobs (Puppy Songs) inkluderar:

 • Blep
 • When Mom Comes Home
 • Stuck on My Teefs
 • Waiting for Mom to Come Home
 • What If it was for Puppies?
 • Snooze Next to you
 • Puppy Walk
 • Amazon Man
 • Never Gonna poop on the Floor
 • Barky

(Listan är inte komplett, Matt Hoobs har släppt många fler låtar).

Cheese Tax på Spotify och TikTok

TikTok: @puppysongs

Spotify: This is Puppy Songs

Vad är „Mom Shaming“? Betydelse, förklaring, definition


I allmänhet talar vi om mum shaming när en mamma kritiseras, fördöms eller avslöjas (vanligtvis offentligt) för ett visst beteende. De som drabbas läxas upp eller kritiseras, varvid anmärkningarna eller oron ofta är ogrundade. Detta leder till att mödrar oväntat konfronteras med kritik. Mödrar som drabbas av „mom shaming“ får ofta kritik utan att de frågar efter den.

Vem som helst kan drabbas av mom shaming, även kändisar. Nyligen drabbades hertiginnan Meghan när hon promenerade i skogen med sin son Archie och sin hund i början av 2021. Sonen satt i en bärsele, men han hängde dock lite snett ut. Detta resulterade i att många internetanvändare uttryckte kritik. Bland annat fick hertiginnan rådet att anlita ett förkläde. Det var ett foto av en paparazzo som hade varit drivkraften bakom mom shaming. Bilderna blev virala på sociala medier. Många kommentarer från användare följde, som faller under kategorin Mom Shaming.

Mom shaming är en anglicism som har naturaliserats i den tysktalande världen. Det består av orden „mother“ och „exposing“.

Orsaker till Mom Shaming förklarade

En orsak till mom shaming är en förvrängd idealbild av mammarollen. Digitaliseringen har bidragit till uppkomsten av orealistiska ideal. Bilder som innebär perfektion sprids ofta på sociala nätverk. Detta är en av orsakerna till att man på Twitter-plattformen diskuterade att avskaffa gilla-knappen. Det har visat sig att sociala nätverk förmedlar en falsk idealbild som framför allt äventyrar yngre människor.

Experter talar numera om en förvrängd självuppfattning som förstärks av sociala nätverk. Det handlar om människor som känner sig fula, misslyckade eller underlägsna, trots att det inte stämmer överens med verkligheten. En anledning till detta är bilderna på sociala nätverk som låtsas vara en perfekt värld. Ofta lägger framstående personer upp bilder som är medvetet iscensatta. Det tas bilder av huset, bilen eller semestern som antyder perfektion. Detta leder till att ungdomar likställer bilderna med verkligheten.

I slutändan har de sociala nätverken också skapat en plattform för mammaledighet. Jämförelsen med andra mammor förstärker konkurrenstänkandet. Detta leder till att konflikter uppstår. Dessutom utsätts särskilt yngre mödrar för en enorm press när de ser de förment perfekta mödrarna på sociala nätverk. Utöver detta händer det ofta att människor som inte har familj själva ägnar sig åt mammaskammen. Det är en negativ spiral som löper genom de sociala nätverken.

Hantering av mammaledighet – hålla ett öga på saker som är värda att notera

För det första är det bra att avstå från jämförelser. Det är viktigt att mammor går sin egen väg. Tillsammans med det har alla rätt att utforma barnuppfostran enligt sina egna idéer. Å andra sidan är det viktigt att visa solidaritet med andra mammor. Ni kan utbyta idéer för att hitta det rätta sättet att hantera mammas skamkänslor. Det är av elementär betydelse att göra sig av med konkurrenstänkandet. Detta gör det möjligt att öppet närma sig andra mammor.

Dessutom är det viktigt att lämna idealiska föreställningar bakom sig. Tillsammans med detta bör man inse att det på 2000-talet inte enbart är kvinnan som ansvarar för att uppfostra barnen. Fadern har också en viktig roll att spela. Gamla förebilder är inte längre lämpliga. Som kvinna är det viktigt att kliva ur offerrollen och ta en aktiv roll. Detta gör det mycket lättare att hantera mom shaming.

Slutsats: Vad är mammaskammen?

Mom shaming är i slutändan ett allvarligt problem. I många fall utvecklar mödrar till och med psykiska sjukdomar. Dessutom ökar mom shaming självmordsfrekvensen. Därför är det viktigt att öka medvetenheten om problemet. Särskilt unga mödrar har svårt att stå emot kritik. Därför är det viktigt att ingripa om mammaledighet förekommer. De som drabbas bör också försvara sig och tydligt ta avstånd från personer som uttrycker sårande kritik.

Om „Mom Shaming“

Det är intressant att mödrar så ofta kritiseras för sina liv med tredubbla bördor. Många mödrar tar hand om hushållet, barnen och arbetar ett jobb eller yrke. Att de orkar göra allt detta är beundransvärt. Men den standard som mödrar mäts efter är alldeles för hög. Pappor å andra sidan uppmanas att göra mycket mindre och får oftare beröm för att de tar hand om barnen eller hushållet. Här råder dubbelmoral, eftersom det som förväntas av kvinnor är värt att berömma männen om de tar på sig även de minsta uppgifterna.

Även vårt tyska språk visar denna dubbelmoral på ett bra sätt: uttrycket „Rabenmutter“ är mycket vanligare än uttrycket „Rabenvater“.

Vad är TikTok „Moon Phase“ Soulmate Test? Förklaring, betydelse, definition


„Moon Phase“ Soulmate Test är ett test för att kontrollera hur väl två personer passar ihop baserat på månen. I idealfallet kommer månfas-testet att hitta själsfränden.

Vad är TikToks „Månfas“-själsfrenstest? Förklaring, betydelse, definition

Obs: Det finns inga säkra bevis för att testet „Månfas“ har något att göra med om två personer kommer att ha en lycklig och varaktig relation med varandra.

Snarare behöver de som vill ha ett lyckligt förhållande färdigheter som att kunna kommunicera väl, att känna igen och kommunicera sina egna behov och att ha en viss insikt i vad som driver dem, vad de söker och vem de är.

Hur fungerar själsfrände-testet med „månfasen“?

Testet fungerar relativt enkelt. Du jämför månen som var under din födelse med månen som var under din partners födelse.

Här gäller att ju bättre de två månfaserna kompletterar varandra och helst bildar en fullmåne, utan överlappning eller lucka, desto bättre antas ni passa ihop.

Detta innebär att om båda månfaserna tillsammans skapar en fullmåne betyder detta – i samband med själsfrenatestet med „månfas“ – att båda partnerna är själsfränder och därför de idealiska partnerna.

Men om en perfekt fullmåne inte skapas och det finns en lucka, då är båda partnerna inte själsfränder. Ju större denna klyfta är, desto mer talar detta test för att båda partnerna – i samband med själsfrändernas test av „månfasen“ – inte är gjorda för varandra.

Om det nu händer att båda parternas månar överlappar varandra starkt, talar detta för att de inte heller bör vara själsfränder. Eftersom deras månfaser överlappar varandra i stället för att komplettera varandra.

Exempel på själsfränder:

Exempel: Fullmåne (100 %) + nymåne (0 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande halvmåne (50 %) + tilltagande halvmåne (50 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande trekvartsmåne (75 %) + tilltagande halvmåne (25 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande halvmåne (25 %) + tilltagande trekvarts måne (75 %) = själsfrände (100 %).

Så länge man får en fullmåne från båda parternas månfaser är man alltså själsfrände.

Exempel på att man inte är själsfrände är:

Avtagande halvmåne (50 %) + avtagande trekvarts måne (75 %) = inte själsfrände (125 %).

Fullmåne (100 %) + tilltagande halvmåne (50 %) = inte själsfrände (150 %).

Nymåne (0 %) + tilltagande halvmåne (25 %) = inte själsfrände (25 %)

Avtagande halvmåne (25 %) + avtagande halvmåne (25 %) = inte själsfrände (25 %)

Test för själsfränder i „månfas“

Den som vill göra „Moon-Phases“-Soulmate-testet nu gör det på följande sätt:

1. Bestäm månfasen med hjälp av en månfasräknare. Om du googlar efter „moon phase birth date“ eller „moon phase calculator“ hittar du tillräckligt många kalkylatorer som visar dig månfasen under din födelse.

Bestäm detta även för din partner.

2. Nu ska båda månfaserna läggas ovanpå varandra. Detta kan göras med ett bildredigeringsverktyg.

TikTok har ett eget filter som heter „Moon Phase“ för detta.

Om själsfrände-testet „Månfas“

På TikTok är „Moon Phase“ Soulmate Test ett hett ämne. Det finns över 330 miljoner videor under hashtaggen #Moonphase, och en del av dem fokuserar på „Moon Phase“ Soulmate Test.

Hashtaggen #Moonphases är lite mer raffinerad och specifik. Över 120 miljoner videor finns här. I många av dem görs „Moon Phase“ Soulmate Testet.

Vad betyder Shmunguss / Shmonguss? Netflix, betydelse, förklaring, definition


Den 4 mars 2023 publicerade TikTok-kanalen „Channel Everything“ en video som rapporterade om den nya och ovanliga Netflix-kategorin „Shmunguss“. I den korta videon visade någon att det finns en kategori „Shmunguss“ i hans flickväns Netflix.

Vad betyder Shmunguss / Shmonguss? Netflix, betydelse, förklaring, definition.

I videon sa en man att han är i sin flickväns hus. Han bläddrade genom Netflix filmval och fastnade på filmförslag i kategorin „Shmunguss“.

I kategorin „Shmunguss“ hade alla förslagen ordet „Shmunguss“ i titeln. Följande filmtitlar visades:

 • The Shmunguss King (with Paul Giamatti)
 • I married a Shmunguss
 • The Shmonguss among us
 • Shmonguss‘ Revenge
 • Love & Shmonguss
 • In Shmunguss we trust
 • SHMUNGUSS
 • Shmunguss Master
 • The Shmunguss Project
 • What the Shmunguss

på svenska:

 • The Shmunguss King (med Paul Giamatti)
 • Jag gifte mig med en Shmunguss
 • Shmonguss bland oss
 • Shmonguss‘ hämnd
 • Kärlek och Shmonguss
 • Vi litar på Shmunguss
 • SHMUNGUSS
 • Shmunguss mästare
 • Shmunguss-projektet
 • Vad är Shmunguss?

Videon blev viral och det uppstod livliga diskussioner på Twitter och TikTok om huruvida kategorin „Shmunguss“ är verklig. Här är det korta svaret: den är inte verklig. Det är ett skämt och en bluff!

Så vad betyder Shmunguss / Shmonguss? Betydelse, definition, förklaring

Vad hände här? Redaktörerna misstänker att detta var ett skämt för att skapa uppmärksamhet och sälja merch. Channel Everything har trots allt en affär som säljer kläder med „Shmunguss“ tryckt på.

Den exakta innebörden av termen „Shmunguss“ är okänd. I den korta TikTok-videon används „Shmunguss“ som ett universellt ord som „det här“ eller „det där“. Människor, händelser, känslor och alla möjliga saker kallas „Shmunguss“.

Den exakta stavningen av „Shmunguss“ är inte heller tydlig. Ibland skrivs uttrycket med „u“, alltså „Shmunguss“. Ibland med „o“, alltså „Shmounguss“.

Varifrån kommer „Shmunguss“?

Ursprunget till uttrycket är okänt. Redaktörerna gissar och gissar bara! Det skulle kunna vara så att uttrycket är inspirerat av „Rick and Morty“, eftersom a) det finns liknande ord och uttal (t.ex. Plumbus) och b) i TikTok-videon nämns en „VPN“ till en annan „dimension“. Från „Rick and Morty“ är idén om interdimensionell kabel-tv („interdimensional cable“) mycket välkänd.

Uttrycket „Shmunguss“ skulle kunna bestå av två olika ord. Dessa skulle kunna vara: „sus“ + „chungus“. Eller: „sus“ + „hugh mungus“. Båda uttrycken „chungus“ och „mungus“ är välkända och utbredda memes på Internet.

Vad är en femboy? Betydelse, definition, förklaring


Termen Femboy är ett konstgjort och portmanteau-ord som består av de två stavelserna „Fem“ och „Boy“. „Fem“ står för det engelska ordet female, som betyder kvinnligt. Boy å andra sidan syftar på en pojke eller en ung man.

Vad är en fem pojke? Betydelse, definition, förklaring

I ordet femboy blandas därför de kvinnliga och manliga delarna av en person. Begreppet femboy har under tiden funnit sin väg in i språkbruket, men det är fortfarande långt ifrån allestädes närvarande, utan används främst av vissa grupper av människor i yngre åldrar.

Biologiskt sett, dvs. rent könsidentitetsmässigt, är en så kallad femboy en man. En sådan man tycker dock att ett mycket specifikt kvinnligt beteende är mycket attraktivt för hans egen personlighet och försöker sedan uttrycka detta utåt, till exempel genom sin klädstil, genom att använda damparfymer eller genom att ha en feminin frisyr. En Femboy gillar därför att presentera sig själv offentligt eller inför andra människor med typiskt kvinnliga drag och manér.

Livsstil: Hur FemBoys lever (innebörd, förklaring)

Även om det inte går att fastställa en specifik åldersgräns kan man anta att femboys vanligtvis avser yngre män upp till en åldersgräns på cirka 30 år. Termen femboy uppstod i samband med att samhället började acceptera olika könsriktningar och identiteter.

Om någon idag kallas femboy behöver det inte nödvändigtvis vara positivt, eftersom det i allmänhetens ögon också kan vara nedsättande menat på ett nedsättande sätt. Det är just på detta nedsättande sätt som femboys ofta antas vara homosexuella, vilket i de allra flesta fall inte alls är fallet. Det är också absolut nödvändigt att skilja femboy från andra liknande termer, även om övergångarna kan vara ganska flytande. Till exempel bör femboy inte på något sätt förväxlas med så kallade crossdressers, transpersoner eller ladyboys. Crossdressers är personer som gillar att bära kläder av det motsatta könet. Crossdressers kan alltså vara både män och kvinnor.

Femboy i konst och litteratur

Transpersoner har vanligtvis feminina drag, är vanligtvis långa eller smala och kan ha praktiskt taget vilken könsidentitet som helst. Termen femboy är inte heller ett tecken på en eventuell könsidentitet. Män av alla könsriktningar kan utåt sett framstå som femboys. Femboys förekommer inte bara i det verkliga livet, dvs. som verkliga personer, utan även i konst, litteratur och historia. Anime, manga och furry art är alla konstgjorda skapelser som kan hänföras till den så kallade antropomorfa världen.

Betydelse och förklaring: Vad är „femboys“?

Femboys förekommer ofta i alla dessa genrer och spelar därför en dominerande roll i dessa konstnärliga riktningar. Konsumtionen av dessa konstrepresentationer sker också nästan uteslutande av den yngre generationen upp till 30 år. Termen femboy har dock fått en helt ny spridning, inte minst genom internet. Över hela världen finns det fler och fler grupper och forum som är specialiserade på femboys och som uteslutande ägnar sig åt detta ämne. Dessutom är dessa forum också en plats för likasinnade att utbyta idéer och lära sig om de senaste trenderna. Om femboys åtföljs och intervjuas under en längre tid kan man alltid konstatera att detta alltid är en tillfällig fas i livet. Så snart 30 års ålder har passerats, brukar denna speciella uttrycksform som femboy kastas bort igen.

Vad är ett „subathon“ på Twitch? Betydelse, definition, förklaring


Ett subathon är en livestream som bara fortsätter när pengar överförs till den som livestreamar. Här används bland annat följande priser: en donation på en euro leder till att ytterligare en minut streamas. Eller: en prenumeration leder till tio minuters extra livestreamtid.

Dessa livestreams är särskilt vanliga på Twitch. Webbplatsen är den mest kända plattformen där livestreams hålls. Videospel och eSport-evenemang utgör majoriteten av streamningarna, men även andra kategorier är mycket populära.

Hur fungerar ett Subathon? Betydelse, definition, förklaring

Ett subathon är en speciell typ av stream. Ordet består av de två orden „prenumeration“ och „maraton“. På Twitch är det möjligt att prenumerera på streamers för en summa som varierar mellan 3,99 euro och 24,99 euro. För detta får tittaren exklusiva emotes samt andra fördelar som streamern kan bestämma.

Med ett subathon anger streamern en viss minsta tid som streamingen ska pågå. Tittarna har sedan möjlighet att förlänga streamens varaktighet genom prenumerationer. Varje prenumeration förlänger streamens varaktighet med en viss tid. När timern, som vanligtvis visas tillsammans med den, sjunker till noll avslutas strömmen. Så hur länge ett subathon varar beror på streamern och tittarna. Det finns dock ofta en övre gräns.

Om en streamer har satt starttiden till tolv timmar och varje prenumeration lägger till tio minuter tid, så skulle strömmen med 200 fullbordade prenumerationer pågå i 15 timmar och 20 minuter. Det finns ofta andra belöningar för tittarna utöver den längre streamlängden. Beroende på antalet prenumerationer låses till exempel utmaningar upp för streamern eller så startas lotterier. Genomförandet av ett subathon varierar från streamer till streamer.

Kända subathon: Ludwig

Det finns nu ett flertal subathon. Den mest kända hölls av ångaren „Ludwig“. Streamingen var ursprungligen planerad till 30 minuter och kunde förlängas med 15 sekunder vardera genom donationer eller prenumerationer. Totalt varade strömmen i över 30 dagar. Tittarna kunde också se Ludwig sova. Ludwig satte rekordet för flest mottagna prenumerationer under subathonet. 283 066 Twitch-användare prenumererade på Ludwig vid den tidpunkten. Detta slog Ninjas rekord, som tidigare låg på 269 154.

I dagsläget innehar streamern GhostInTheMachine rekordet för det längsta avslutade subathonet på Twitch. Hans subathon varade i 76 timmar. Han följs av Athena med 47 timmar och PappiEric med 45 dagar.

Fördelar och kritik: Subathon

Målet med ett subathon är detsamma för de flesta streamers. Formatet är avsett att locka tittare att stödja kanalen ekonomiskt. I gengäld får de innehåll vars längd och delvis vars innehåll de kan vara med och bestämma över. Ju längre och mer spektakulärt subathonet är, desto större är sannolikheten att streamern kommer att rapporteras om. Streamerns räckvidd kan på så sätt fortsätta att växa bortom subathonet.

Välgörenhetsevenemang på Twitch hålls också ofta som subathon. Vanligtvis arbetar streamers och icke-statliga organisationer tillsammans för att nå ett donationsmål. Förutom donationer uppmärksammas respektive välgörenhetsämne.

Twitch har fått upprepad kritik för att plattformen uppmuntrar streamers att överväga långa streams. Enligt kritikerna belönar mekaniken att hålla långa delatävlingar. Streamers mentala hälsa skadas som ett resultat av detta, menar de.

Vem är Super Sus (Supersus)? Curriculum vitae, profil, biografi


„Super Sus“ är en ukrainsk stadsforskare, YouTuber och webbvideoproducent.

Super Sus (Supersus): Curriculum vitae, profil, biografi

På kyrilliska bokstäver heter „Super Sus“: Супер Сус.

Super Sus går också under namnet „Susanin“ eller „Vasya“.

Super Sus bor i Kiev, Ukraina.

Super Sus talar ukrainska och ryska.

Super Sus (Supersus): Urban Explorer

I sina videor utforskar Super Sus Kiev och Ukrainas under- och övervärld. Han utforskar bunkrar, underjordiska tunnlar och underjordiska anläggningar som kanaler. Super Sus utforskar också gamla torn, förfallna byggnader och övergivna fabriker. (Han utforskar särskilt gamla övergivna sovjetiska fabriker och anläggningar)

Super Sus är inte känslig i en video och är inte rädd för smuts. (Se: Mysofobi) Han visar sig själv i sina videor med smuts och smuts i ansiktet och på kroppen, med smutsiga byxor och smutsiga kläder. Hans karismatiska sätt och självförtroende gör honom till en liten internetsensation. Eftersom han upprepade gånger och med stort självförtroende lämnar sin komfortzon. Här riskerar han ibland sitt liv, till exempel när han ligger bredvid rälsen på tunnelbanetåg i rörelse.)

Super Sus åtföljs av sin kameraman Dima.

Super Sus har redan utforskat katakomberna i Paris. I en video utforskar Super Sus och hans kompisar en gammal teater. De klättrade bland annat genom ventilationsschakt.

Super Sus (Supersus) i Pripyat/Tjernobyl

År 2018 publicerade han en video om sitt besök i Pripyat nära Tjernobyl.

Super Sus publicerade en video om sitt projekt att utforska Tjernobylreaktorns underjordiska lager. I videon kan man se Super Sus och hans kompanjoner ro i uppblåsbara båtar genom vattenansamlingar nära reaktorn. Super Sus faller till och med i det (radioaktiva) vattnet. I senare scener kan man se Super Sus röra sig genom det (radioaktiva) vattnet i en dykardräkt.

I en senare video har Super Sus och hans följeslagare låtit sig kontrolleras för strålning på ett sjukhus.

Super Sus (Supersus): TikTok 2022 (låt)

På TikTok blev videor om Super Sus virala i september 2022. I dessa kan han ses i underjordiska tunnlar med svart smutsigt ansikte.

Låten „Phonky Tribu“ av Funk Tribu spelas vanligtvis i bakgrunden av videorna.

Super Sus (Supersus): YouTube, Instagram

YouTube: Супер Сус

Instagram: sssuper_sus

På Instagram har Super Sus över 199 000 följare. På YouTube har han över 1,64 miljoner prenumeranter. (Båda från och med september 2022)

Vem är dr Livesey? Walk, Memes, Betydelse, Förklaring, Definition


Dr David Livesey är en karaktär i Robert Louis Stevensens roman „Skattkammarön“, som publicerades 1883.

I romanen „Skattkammarön“ är dr David Livesey en läkare.

År 2022 blev ett utdrag ur en sovjetisk serieadaption från 1988 internationellt populär på Internet. Fikonlåten „Why Not“ av Ghostface Playa lades till i klippet. Serieanimationen blev känd som „Dr. Livesey Phonk Walk“.

Vad är Dr. Livesey Phonk Walk? Sång, meme, förklaring

„Dr. Livesey Phonk Walk“ är ett klipp från den sovjetiska animerade filmen Skattkammarön.

I klippet som blev berömt ser man Dr. Livesey gå tillsammans med två andra karaktärer. I scenen spelas phonk-låten „Why Not“ av Ghostface Playa. Scenen blev viral på grund av Dr. Liveseys speciella promenad och Phonk-låten „Why Not“

I klippet framställs Dr. Livesey som en Chad- eller GigaChad-liknande karaktär. Han har ett starkt bröst, breda axlar, ett vinnande leende och går (mycket) självmedvetet. Dr Livesey är orädd, optimistisk och entusiastisk. Utan rädsla eller ångest går han in i obekväma situationer.

Dr. Liveseys självsäkra gång var just en av anledningarna till att memen blev viral. Många användare av sociala medier kommenterade att han går som en GigaChad.

Historien om den sovjetiska komikern Dr. Livesey:

Seriens adaption producerades 1988 i Kiev, Ukraina, av filmstudion „Kievnauchfilm“. (Vid den tiden var Ukraina ännu inte en självständig stat, utan var en del av Sovjetunionen (USSR). År 1988 kallades Ukraina fortfarande „Ukrainska socialistiska sovjetrepubliken“).

Dr David Liveseys ryska namn är Доктор Ливси. Dr. Livesey fick sin röst av Jevgenij Papernyy.

På ett inlagt karaktärskort beskrivs Dr. Livesey som en snäll och glad person som är bra på att umgås med människor och som inte är gift.

I scener som sprids på YouTube och andra sociala nätverk ser man dr David Livesey undersöka alkoholisten Billy Bones och säga åt honom att sluta dricka om han vill fortsätta leva. Det är här som dr Livesey säger sin mycket berömda replik: „Orden ‚rom‘ och ‚död‘ borde betyda samma sak för dig!“ (När Dr. Livesey säger frasen ser man honom hålla en flaska rom (märkt „Rom“) i sin högra hand och en dödskalle i sin vänstra).

I andra scener ses Dr. Livesey slåss utan ansträngning, försvara sig när han luktar på en blomma och hantera bomber.

Spridning: Dr. Livesey Phonk Walk (Meme)

Redan 2018 spreds memes om Dr. Livesey på den ryska Facebooksidan „VK“. År 2021 blev Dr. Livesey populär på det ryskspråkiga internet. Det var dock inte förrän 2022 som „Dr. Livesey Phonk Walk“ på TikTok blev populär internationellt. En video med Dr. Livesey publicerades här redan i juli. Phonk-låten „Why Not“ av Ghostface Playa användes till videon. Några veckor senare, från mitten och slutet av augusti, blev låten viral över hela världen och blev mer populär.

Internationella sökningar på Google efter „Dr. Livesey“ ökade massivt från den 14 augusti 2022. (En stark indikation på att memeet blev viralt).

Dr. David Livesey – Skattkammarön: karaktär, info

I romanen „Skattkammarön“ är dr Livesey en intelligent, välkänd, god och hjälpsam läkare. Han bor i byn Black Hill.

Dr. Livesey är en lugn och sansad karaktär som aldrig agerar förhastat utan alltid är sansad och håller huvudet kallt. För karaktären Jim fungerar dr Livesey som en slags mentor.

Dr Livesey är också domare i romanen Skattkammarön.

Dr Livesey föddes i England 1708.

Vem är Nadine Breaty? återuppta, profil, biografi


Nadine Breaty är en tysk influencer.

Nadine Breaty: meritförteckning, profil, biografi

Nadine Breaty föddes den 17 september 1998 i Rostock, där hon växte upp och bodde länge. Under tiden (våren 2022) är hon 23 år gammal och har flyttat till Berlin med sin familj. Nadine Breaty har tyska rötter. Rostocks inföding är 1,65 meter hög. Hennes ögon är blå.

Hennes andra förnamn är inte kända. Hon hittade på sitt efternamn „Breaty“, men knappt någon känner till hennes riktiga efternamn.

Nadine Breatys familj

Man vet inte mycket om 23-åringens familj. 23-åringen avslöjar inte namnen på sina föräldrar eller syskon för att skydda sin integritet. Det är särskilt viktigt för henne. Det som är känt om hennes närmaste familjemiljö är dock att hennes far är affärsman och att hennes mor tar hand om familjens hushåll.

Det finns dock några TikTok-videor där hennes familj eller syskon ibland dyker upp. Det som också är känt om hennes familj är att de stöder henne villkorslöst i allt och att de står bakom hennes arriär i sociala medier.

Förutom att hålla tyst om sin familj avslöjar Breaty inte heller något om sitt kärleksliv, oavsett hur mycket fansen vill veta mer om det. Hon är dock definitivt ogift och barnlös.

Nadine Breatys yrke: Influencer TikTok

Nadine Breaty har blivit känd över hela världen som en influencer i sociala medier, särskilt via plattformen TikTok. Särskilt hennes lip sync-videor, upptåg och dansvideor har fått miljontals klick där. Under åren har hon byggt upp en mycket lojal skara följare som alltid kommenterar, delar och gillar hennes videor.

Rostockbon arbetar heltid som innehållsskapare för Instagram, TikTok, YouTube och som modebloggare, modell och entreprenör.

Nadine Breatys karriär

Nadine Breaty tog examen från en gymnasieskola i stadsdelen Steglitz i Berlin. Med sitt avgångsbetyg i fickan började hon studera.

Vid 14 års ålder började hon lägga ut sina första videor på sociala medier, som snart gick i taket.

Tyskan upptäckte TikTok för sig själv 2017 och har sedan dess regelbundet lagt upp nya videor på den populära plattformen.

Den tyska influencern laddade upp sina första YouTube-videor 2016. När dessa fick mer och mer uppmärksamhet ägnade hon sig helt och hållet åt sin karriär inom sociala medier, som har vuxit stadigt sedan dess. Hon är nu en av de mest kända tyska influencers och är även känd över hela världen.

På sina många kanaler publicerar hon inte bara läppsynkroniseringsvideor, upptåg och dansvideor, utan även produktrecensioner, kläd- och sminktips samt videor från sin vardag eller från sina många resor runt om i världen.

Nadine Breatys fans

Hennes TikTok-följare har nu över 9 miljoner följare. På YouTube har 23-åringen över 1 miljon prenumeranter och hon har även medverkat i reklamvideor för världsberömda varumärken som Maybelline New York, Pandora och Kellogg Germany. På Instagram har hon nu också över 1 miljon prenumeranter.

Alla dessa prenumeranter och annonser har tydligen lett till att 23-åringen redan är trippelmiljonär vid en så ung ålder.

Nadine Breatys framträdanden i tv

Sommaren 2021 var Nadine Breaty med i „9:16 House“, ett projekt för sociala medier där sex influencers bor tillsammans i en gemensam lägenhet på Ibiza i 100 dagar och producerar olika typer av innehåll. Fansen har älskat det här formatet så mycket att det kommer att gå in i en andra omgång 2022, där Nadine Breaty också kommer att vara tillbaka.

Nadine Breaty’s Piebaldism

Rostockborna har mörkblont hår med sina karaktäristiska vita strimmor framme i ansiktet. Denna pigmentstörning i håret och de delar av huden som är ljusare än andra kallas piebaldism. Denna sjukdom uppstår när kroppen saknar viktiga melaninproducerande celler som normalt skulle färga håret eller kroppen. 23-åringen dedikerade sin egen video på YouTube till piebaldism, där hon förklarar varför hennes hår har två vita strån framtill. Detta är fortfarande hennes mest klickade video på YouTube. Hon brukade bli retad på grund av sin pigmentstörning, men idag kan hon informera andra om den.

Nadine Breatys borderline-syndrom

Nadine Breaty lider också av borderline, vilket är anledningen till att hon brukade bli mobbad av sina klasskamrater i skolan. Under sin examen nådde hon en bottennivå och ville till och med ta sitt eget liv på grund av depressionen. Hon tillbringade tre månader på en psykiatrisk avdelning och går fortfarande regelbundet i terapi, vilket hjälper henne att hantera sin psykiska störning.

Nadine Breatys hobbies

Den tyska influencern älskar hundar och har själv två fyrbenta vänner som ofta syns på hennes sociala medier. Förutom att gå ut med sina hundar har hon även följande fritidsintressen: resor, båtliv, ridning, cykling, surfing, sång, dans, fotografering och bokläsning. Framför allt är hon mycket förtjust i musik och spelar själv piano, gitarr och violin. Hon tycker bäst om det italienska, tyska och spanska köket.

Nadine Breaty: TikTok, Instagram, YouTube

TikTok: @nadinebreaty

Instagram: nadinebreaty

YouTube: nadinebreaty

Vad är transmog? Betydelse, definition, förklaring


I spelvärlden används termen „transmog“ vanligtvis som en förkortning för ordet „transmogrification“. En bokstavlig översättning skulle kunna betyda något i stil med „mirakulös förvandling“. I datorspel är det helt enkelt förmågan att visuellt anpassa sin utrustning.

Termen „transmog“ myntades definitivt av datorspelet World of Warcraft, även om liknande system redan fanns i andra spel tidigare.

Vad är transmog? Betydelse, definition, förklaring

I många datorspel är karaktärens utrustning av stor betydelse. Detta beror på att föremålen vanligtvis har speciella bonusar och unika förmågor som kan ha en stor inverkan på spelstilen. Samtidigt ser alla användbara föremål olika ut. Alltför ofta uppstår situationer där visuellt mindre tilltalande föremål måste utrustas eftersom de ger bättre bonusar eller till och med oumbärliga färdigheter. För att kunna bära den perfekta utrustningen utvecklades transmog-systemet. Här kan ett föremåls utseende kombineras med ett annat föremåls värden. Det bör dock noteras att endast artiklar av samma typ (t.ex. två huvudbonader) kan kombineras.

Hur Transmog fungerar

I alla datorspel som har transmog-system finns det ett visst antal olika skinn för respektive föremål. Så snart du samlar in ett av dessa skinn i spelet låses det upp för transmogrifiering. Detta gör att samlingsinstinkten finns kvar och att spelarna vill äga så många föremål eller skinn som möjligt.

Spelutvecklare får på så sätt möjlighet att i efterhand integrera speciella visuella effekter och representationer utan att behöva ta hänsyn till de värden som är förknippade med dem. Dessutom kan ytterligare incitament skapas för fans och samlare. Till exempel kan enskilda transmogs erbjudas som extrautrustning när man köper en Collectors Edition eller när man besöker ett konvent. På så sätt markeras sällsyntheten hos vissa visuella föremål tydligt och spelarens (virtuella) självförtroende kan stärkas.

Föregående system till Transmog

Redan innan Blizzard införde sitt transmog-system i World of Warcraft fanns det en möjlighet i enskilda spel att kombinera visuella representationer och värdet av använda föremål. Denna önskan har framför allt genomförts i vissa MMORPGs. Som en enkel lösning har två separata utrustningar integrerats här. Den ena uppsättningen användes för att beräkna bonusar, färdigheter och värden, den andra uppsättningen representerades visuellt. I enstaka fall var det möjligt att använda alla objekt för båda uppsättningarna utan förbehåll, men i andra spel hade man integrerat egna objekt för visuell representation.

Transmog i World of Warcraft

Spelare har kunnat anpassa sin utrustning visuellt i World of Warcraft sedan 2011. För detta ändamål måste man besöka en särskild NPS. Detta kombinerar värdena från ett objekt med utseendet från ett annat. Som en förutsättning anges att karaktären får och kan bära båda föremålen, att föremålen har värden och att vapen- och rustningstypen behålls. Detta innebär till exempel att plåtpansar alltid kan kombineras med ett annat plåtpansar, men inte med tygpansar. Detta för att säkerställa att de enskilda karaktärstyperna alltid kan kännas igen visuellt. En krigare som visuellt ser ut som en magiker är alltså inte möjlig i WoW, till skillnad från andra spel.

Vem är Corinna Kopf? återuppta, profil, biografi, Instagram


Corinna Kopf är en streamer som arbetar under smeknamnet „Pouty Girl“. Corinna Kopf publicerar också erotiskt innehåll (OF) på internet.

Corinna Kopf: återuppta, profil, biografi

Corinna Kopf föddes den 1 december 1995. Hon är född i Illinois, USA och bor nu i Los Angeles, USA. Tidigare bodde hon bland annat i Chicago.

Corinna Kopf tillbringade en del av sin barndom i Tyskland, eftersom delar av hennes familj har sina rötter i Tyskland. Därför talar hon både tyska och engelska som modersmål.

Corinna Kopf har varit aktiv på Instagram sedan 2012.

Corinna Kopf har varit verksam som webbvideoproducent sedan 2017 och senare även som streamer av spel och underhållning. Hon streamade bland annat Fortnite och League of Legends.

Det fanns bland annat problem med Twitch under 2019, så Corinna Kopf bytte till Facebook Gaming. Under tiden är hon aktiv på Twitch igen.

Sedan den 9 juni 2021 finns Corinna Kopf också representerad på OnlyFans. Enligt egen utsago tjänade hon mer än en miljon dollar under de två första dagarna.

Corinna Kopf har varit medlem i David Dobriks Vlog Squad sedan 2015.

Det är känt om Corinna Kopf att hon har genomgått plastikkirurgi på läpparna. Hon är inte heller främmande för tatueringar och piercingar. På ena fingret har hon tatuerat orden „David’s Vlog“.

Hon kallar sig själv för „Pouty Girl“. „Pouty“ betyder „surmulen“ eller „surmulen“ på tyska. Så: pouty girl eller grumpy girl.

Corinna Kopf: Instagram, Twitch

Instagram: corinnakopf

Twitch: CORINNAKOPF

På Twitch har Corinna Kopf över 860 000 följare. På Instagram har hon över 6,4 miljoner följare. (Båda från och med juni 2022)

Vad är #Gentleminions (Gentle Minions)? Förklaring, Betydelse, Definition, Memes


Sommaren 2022 började en ny trend att göra sig påmind: Grupper av tonåringar och unga vuxna deltog i filmvisningar av den nya filmen Minions – På jakt efter minibossen. Det speciella med detta var att besökarna dök upp i kostym och ibland högljutt hyllade filmen, inspirerade av de memes som spreds samtidigt. Trenden gick runt på Tik Tok, ofta ackompanjerad av låten Rich Minion av den amerikanska rapparen Yeat.

Vad är #Gentleminions (Gentle Minions)? Förklaring, betydelse, definition, meme

Filmen „Minions – In Search of the Mini Boss“ gick upp på amerikanska biografer den 1 juli 2022, där under titeln Minons: The Rise of Gru. Redan under öppningshelgen runt den 1 juli dök de första videorna om de snart trendiga Gentleminons upp. Den gemensamma tråden: oftast större grupper av biobesökare filmade sig själva i formella kostymer när de deltog i filmvisningen, berikade med ibland humoristiska referenser till låten Rich Minion och filmen. Trenden väckte snabbt uppmärksamhet, särskilt på TikTok.

Till och med Universal Pictures officiella Twitterkonto och det officiella Minions-kontot reagerade på trenden. Detta genererade ytterligare uppmärksamhet för fenomenet. Trenden fick dock också negativa effekter, eftersom inte alla grupper av biobesökare som firade på ett sådant sätt lyckades bete sig enligt biografägarnas förväntningar. Faktum är att vissa biografer reagerade på trenden genom att vägra tillåta vissa grupper i kostym att närvara vid visningar av den nya filmen. Detta beteende möttes av kontroverser på Internet, och i vissa fall anordnades särskilda visningar för fans av trenden. Fenomenet Gentleminions genererade därmed också en passionerad diskussion i de sociala medierna – och täcktes av artiklar i relevanta nyhetsportaler.

Orsaker: Populariteten av Minions

Det var inte bara i samband med 2022 års utgivning som Minions fick stor uppmärksamhet. De animerade figurerna har sina rötter i Despicable Me från 2010, en film från Illumination Entertainment och Universal Pictures. Filmen, där populära röstskådespelare som Steve Carell, Jason Segel, Kristen Wiig och Will Arnett medverkade i originalet, genererade mer än 500 miljoner dollar i kassan – och nominerades för bästa animerade film vid Golden Globes i USA och BAFTA i Storbritannien. Filmens humor var populär hos en yngre målgrupp. Många av dem som spred Gentleminions-trenden var själva tidigt passionerade fans av Despicable Me och Minons.

En hel franchise följde av den första filmens tidiga framgång. Tillsammans med Despicable Me 2 (2013) och Despicable Me 3 (2017) följde fokuserade spin-offs om Minions, bland annat Minons (2015) och 2022 års Minions: The Rise of Gru. Huvudpersonerna i spin-offs, Minions, är små gulaktiga figurer som omedelbart drar till sig uppmärksamhet med sina distinkta ovala och googlyögon. Förutom filmernas slapstickhumor är Gibberish, det överdrivna babbel som Minions talar, också en viktig källa till humor i serien. Fenomenet har sedan dess fått ett eget liv. Minions dök snart upp i både The Simpsons och Family Guy, och merchandise kring de gulaktiga figurerna blomstrade.

#Gentleminions

Minions-fenomenets kraft förklarar åtminstone delvis den hype som har uppstått kring Tiktok-trenden #Gentleminions. Många av de fans som vuxit upp med Minions sedan den första filmen 2010 firade filmen på sitt eget sätt genom Tiktok-memen. Evenemangskaraktären kring memen mötte dock också ogillande från vissa biopurister, alla kunde inte ställa upp på den nya trenden – särskilt inte biobesökare som ville njuta av filmen i lugn och ro. Runt hashtaggen #Gentleminions uppstod en debatt om vad film egentligen borde vara och vad tittarna borde eller inte borde göra.